Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de ofticieele koerslijst vindt men twee koerskolommen. In de eerste komen meestal twee korte koersen voor, namelijk de laagste en de hoogst» koers, waartegen zicht- en kort-zicht wissels zonder renteberekening verhandeld zijn. In de tweede staan in den regel de laagste en de hoogste korte koers voor drie-maands papier, welke gewoonlijk een weinig afwijken van die voor kort papier, bijv. ten gevolge van verschil in vraag naar deze tweeërlei wissels. Ten slotte vindt men nog een kolom voor het disconto ter plaatse, waar de wissel betaalbaar is. Bjj lang papier wordt de overeengekomen korte koers met dit disconto verminderd. Daarbij wordt de maand op het juiste aantal dagen, het jaar op 360 dagen gesteld. Ter opheldering volgt hier de officieele noteering op 7 Januari 1909 van dei» korten koers voor wissels op Petersburg:

zicht- en koet papier ! drie-maands papier disconto te Petersburg 262$ h 263f 262 a 263. 5$ ®/o-

De Fransche Bank kort bij het disconteeren van wissels in 't algemeen minstens 8 dagen, voor plaatswissels *) minstens 5 dagen rente.

§ 331. koerslijsten in iieloië, italië en zwitserland.

Te Antwerpen wordt de k/z koers en te Brussel de zicht-koers genoteerd voor wissels op Amsterdam, Rotterdam, Duitschland, Engeland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Rusland, Spanje en Zwitserland. 2) De vaste waarde is 100 stuks in de vreemde munt; Londen wordt echter per £ genoteerd. Bij de bepaling van het disconto stelt men de maand op liet juiste aantal dagen, het jaar op 360 dagen. De Belgische Bank neemt 10 dagen disconto als minimum.

In Italië en Zwitserland is de vaste waarde voor wissels op Londen 1 £, voor die op New-York 1 $, voor alle overige wissels 100 eenheden in de vreemde munt. — De koerslijst te Milaan komt geheel overeen met die te Parijs.

Bij plaatswissels (eff'ets de place) wonen trekker en betrokkene op dezelfde plaats. Ten onzent kent men zulke wissels niet (§ 308); hun rol wordt vervuld door de promesse.

2) In de officieele koerslijst van Antwerpen ontbreken Portugal, Rusland en Spanje.

Sluiten