Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 341. Daar de handel in wissels meestentijds plaats heeft door de tusschenkomst van makelaars, somtijds ook van commissionnairs, zullen de courtage en de provisie, die deze in rekening brengen, den inkoopsprijs verhoogen of het verkoopsbedrag verminderen. Bovendien komen gewoonlijk nog in aanmerking de onkosten voor wisselzegel en briefport.

Als een commissionnair wissels inkoopen en voor het inkoopsbedrag zich door middel van een traite dekken moet, dan berekent hij gewoonlijk alleen provisie over het bedrag der eerste transactie. Dit is ook het geval, als hij wissels verkoopen en voor het netto provenu een remise koopen moet. Verder is het gewoonte, om geen provisie te berekenen, als hij voor het bedrag eener inkoopsfactuur trekt of het netto provenu eener verkooprekening remitteert. Het bovenstaande is regel op Europeesche handelsplaatsen; buiten Europa echter is het niet altijd van toepassing. Courtage wordt zonder uitzondering in rekening gebracht bij elke transactie, waarbij een makelaar gebruikt is of gebruikt had kunnen worden. Zie verder § 344, voorbeeld 343 met de opmerkingen, alsmede § 345 en § 346.

§ 342. Te Amsterdam bedraagt de courtage voor wissels op Londen ï °/oo> v00r alle andere 1 °/oo> zoowel voor den kooper als den verkooper. De makelaar geniet echter in vele gevallen nauwelijks de helft, daar hij zich meestal de opoffering getroost, om zijn principaal een beter koers toe te staan dan hij zelf bedingen kan. De provisie bedraagt £ °/„ a ^ %. Beide worden genomen van het in- of verkoopsbedrag van den wissel, en wel in percenten van 't honderd of in per mille van 't duizend.

Voor het wisselzegel heeft men sedert 1 Januari 1883 de volgende bepalingen:

Wissels, orderbriefjes (promessen;, assignaties en ander handelspapier, binnen het rijk betaalbaar, alsmede de duplicaten en copieën van die stukken zijn onderhevig aan een vast recht van ^ °/00. Dit recht wordt berekend over ronde sommen van ƒ100 tot een bedrag van ƒ500; daarboven over ronde sommen van ƒ 500 tot een bedrag van ƒ 10000; daarboven over ronde sommen van ƒ1000. Het wordt steeds genomen van het naast grootere afgeronde bedrag.

Duplicaten en copieën van in het buitenland getrokken wissels op tijd zijn vrij van recht, als zij de uitdrukking bevatten, dat op den prima of den oorspronkelijken wissel het recht behoorlijk voldaan is.

Uitgezonderd van het evenredig recht van ^ °/00 is alle handelspapier, dat op hoogstens 3 dagen zicht of 8 dagen dato luidt, of dat buiten het rijk betaalbaar is. Hiervoor betaalt men, onafhankelijk van het bedrag, een vast recht van 5 cent.

Vrij van recht is alle handelspapier, dat in de overzeesche bezittingen van het rijk opgemaakt en aldaar van zegel voorzien is.

§ 343. De provisie is voor de voornaamste Europeesche wisselplaatsen

i °/«M °l «•

Sluiten