Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de courtage en het wisselzegel heeft men het volgende overzicht. Daarbij dient opgemerkt te worden, wat ook in § 342 gezegd is, dat de makelaar in vele gevallen de courtage niet ten volle geniet, omdat hij een deel voor koers verbetering moet afstaan.

Courtage

Wisselplaatsen. , - T —Wissel/nol h

van den van den «isseizegei. *)

kooper. verkooper.

Antwerpen s 0/ 10/

Berlijn 10/ ï 2. I 00

Brussel - _° f " f "

^ranj{fori i 4%o3> i 1 »> I ;

Hamburg I > J I

Ital. plaatsen • . . . | „ 1 [ f " 4,

Lissabon _ 1 " l"r,i

Londen l°/„.Gi 1 1

,, , x /no > 1 r i '

Madrid 1 t, j f 7,

Nederl. Indië .... - _L 1 "

New-York _ 1x10/ _ *

Parijs _ T|o7 i0, ,

Petersburg — J o/° "

Weenen ? 0/ £ °° "

rj '. 1 . ; > / 0 0 1> » o *

plaatsen ... £ „ , , |

') \oor wissels op zicht, of enkele dagen na zicht of na dato is het zegel meestal zeer onbeduidend evenals ten onzent.

2) Alleen bij wissels op Petersburg, Warschau en Weenen en wel van het nominale bedrag, dat men verkrijgt, als men 1 roebel = 2,16 li Mark en 1 Ko/w = 1 li Marl■ stelt. Bij alle andere wisselsoorten is de verkooper vrij, als niet uitdrukkelijk het tegendeel bedongen is.

3) De kooper is tegenwoordig veelal vrij. Hoewel de courtage bijna altijd ï °/o0 bedraagt, bestaan toch ook nog de volgende normen : voor wissels op Holland HM 0,50 per ƒ1000; op Londen RM 0,60 per £ 100; op Parijs RM 0,35 per fr 1000; op Weenen RM 0,85 per Ko/w 2000.

4) De officieele courtage is J °/00; inderdaad wordt bijna overal ^ °/0f) in rekening gebracht. Sedert Januari 1908 is het wisselzegel f°/00; voor wissels, die langer dan 6/m loopen, is het 1{ °/00,

5) Bij een looptijd tot hoogstens 8 dagen "? °/00.

f') en ') De kooper bedingt veelal vrijdom van courtage. Bij wissels met langer looptijd dan 6/m is te Madrid het wisselzegel 2 ®/oo-

8) Door koersverbetering dalende tot ^ °/00, voor Londen tot J®/00.

) De genoemde courtages gelden voor Bazel, Genève en Zürich. Te Bazel is het wisselzegel niets, te Bern |<>/00, te Genève £ te Lucern 4 »/. 0, te Zürich niets.

Sluiten