Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moet een commissionnair voor het netto provenu van een verkoop een wissel remitteeren aan zjjn committent, dan is het regel, dat de committent de inkoopscourtage der remise betaalt. Daar nu, bjj 1 °/oo courtage, een wisselbedrag van f 1000 aan den makelaar betaald wordt met ƒ 1001, zal de commissionnair het netto verkoopsprovenu door 1001 deelen en met 1000 vermenigvuldigen, om het bedrag der remise te bepalen, m. a. w. hjj zal de courtage boven 't duizend van den verkoop berekenen. Dit geldt ook van de wisselprovisie, voor zoover ze in rekening gebracht wordt. (Zie verder voorbeeld 178 van § 148, alsmede § 341 en 342).

346) Londen zendt de volgende wissels naar Amsterdam ten eerkoop, ntet order om het netto provenu in 2/r» papier op Parijs over temaken: f UW op Rotterdam per 15 September, ƒ12520 op Amsterdam per 10 September en ƒ4000 op Rotterdam per 17 Augustus. Amsterdam verdisconteert 27 Juni deze wissels bij de Nederlandsehe Bank met 2^ 0/„ disconto, breng1 \°l« provisie in rekening en remitteert het netto provenu, onder berekening van 1 °/#0 (inkoops)courtagc. in 2jm papier op Parijs a 47,50. Hoe groot is de remise 'l

f 3750,— per 15 Sept.; 82 d disc. a 2-£ °/0 ƒ 21,35 , 12520,— , 10 „ 77 „ „ , „ „ , 66,95 , 4000 — , 17 Aug.; SS, , , . 14,72

ƒ 20270,- disconto ƒ 103,02

Nominale waarde ƒ 20270,—

Disconto „ 103,02 Contante waarde ƒ 20166,98 Provisie £ °/n , 50,42 Netto provenu ƒ20116,56

De remise op Pargs moet nu juist zoo groot zijn, dat z\j, vermeerderd met 1 °/on inkoopscourtage, die de makelaar in rekening brengt, het netto provenu oplevert. Een remise van ƒ1000 komt dus overeen met een netto provenu van ƒ1001, zoodat men heeft:

ƒ20116,56 netto provenu = X ƒ1000 of ƒ20096,46 contante

koopsom van de remise

ƒ20096,46 contant a ƒ47,50 (per fr 100 2/m) = ^42308,34 per 2/m.

Opmerking. Had men hier courtage van 't duizend berekend, dan zou de remise daardoor 4 centimes kleiner geworden zijn, een verschil dat van weinig beteekenis is. In den regel veroorzaakt deze onjuistheid niet noemenswaarde fouten

347) Berlijn koopt 25 Juni, voor rekening van Amsterdam, fr 70000,— op Parijs per 3jm a 80,50 per 2/m met 4 °/o disconto en brengt J #/o provisie en }°/0o (inkoops)coartage in rekening. Als Berlijn verder inlast

Sluiten