Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

HERKKKNINGKN IN DEN EFFECTENHANDEL.

INLEID ING.

§ 348. Effecten (Fransch: fonds publiés, effets publiés; Engelsch: secuiities, stocks and honds; Dnitsch: ü/fentliche Fonds) zijn ftf schuldbekentenissen voor kapitaal, dat geleend is aan een staat, een deel van een staat, een maatschappij, een bijzonder persoon; öf bewijzen voor kapitaal, dat geplaatst is onder beheer eener maatschappij.

De schulden, die een staat maakt, worden verdeeld in gevestigde of gefundeerde, geconsolideerde en vlottende schuld.

Men noemt een staatsschuld gevestigd of gefundeerd (Fransch: fonde; Engelsch: funded; Duitsch: fundirt), als ten behoeve van de rentebetaling, en soms ook van de aflossing van het kapitaal, bepaalde staats inkomsten zjjn aangewezen. l)e bewijzen dezer schuld verdienen meer bjjzonder den naam van fondsen, ofschoon alle effecten tegenwoordig ook wel dien naam dragen.

Geconsolideerde schuld (Fransch: (lette consolidée; Engelsch: Consolidated debt; Duitsch: consolidirte Schuld) is de staatsschuld, die als blijvend (perpetueel) is erkend; zij is niet zelden een vereeniging van oudere schulden tot één soort. De bewijzen dezer schuld worden in sommige staten, bijv. Engeland, consols (Fransch: eonsolidés) genoemd.

Vlottend (Fransch: floUant; Engelsch: /loating; Duitsch : schwebend) noemt men die schulden, welke een staat maakt, om bij tijdelijke schaarschte van munt in de gewone behoeften der staatshuishouding te voorzien. Hiertoe behooren papiergeld, schatkistbilletten enz.

§ 349. De leeningen, waaraan de effecten hun oorsprong te danken hebben, kunnen verdeeld worden in gewone-, loten- en premieleeningen.

Een gewone leening levert een vaste rente op. Verplicht de staat zich alléén tot de betaling dier rente, dan noemt men de leening niet aflosbaar; betaalt hij behalve de rente tevens een deel van het

Sluiten