Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 355. In sommige landen, bijv. Engeland en Frankrijk, is de rente, die op het effect verloopen is van den laatsten vervaldag tot den dag van verkoop, b^jna zonder uitzondering in den koers begrepen. In andere, bijv. Nederland en Duitschland, moet men b\j de meeste fondsen deze rente bij de reëele waarde van het stnk optellen. In het eerste geval daalt de koers op de vervaldagen der coupons even veel percent, als het stuk door het afsnijden van den coupon in waarde vermindert.

Als ten onzent de koers in percenten uitgedrukt en de rente in dien koers begrepen is, dan zegt men ook wel, dat het zoo genoteerde fonds in eensgevend geld verhandeld wordt.

§ 856. Het koopen en verkoopen van effecten geschiedt gewoonlijk door tusschenkomst van andere personen, n.1. makelaars en cominissionnairs. Deze ontvangen van hun lastgever courtage of provisie, veelal uitgedrukt in percenten van de nominale waarde van het effect. Na beurstijd maken zjj een prijscourant (Fransch: cote; Eng.: stock exchange list; Duitsch: Courxzettel) op, waarin de voornaamste koersen van de verhandelde fondsen worden opgenomen.

§ 357. Bü den handel in effecten koopt en verkoopt men a contant, of o p t ij d. In het eerste geval worden de stukken meestal den volgenden dag geleverd en betaald. In het laatste geval geschiedt de levering öf na de opvraging, ftf op een voor de vereffening van alle tijdaffaires vastgestelden dag, n.1. op een van de laatste dagen der maand, soms ook nog in het midden der maand. De/.en dag noemt men rescontredag (Fransch -.jour de liquidation; Engelsch: at count day, settling day, puy day, Duitsch: Stichtag i.

§ 358. De eigenaar van effecten, die geld noodig heeft, kan zich dit verschaffen door verpanding van zijn fondsen, als hij verkoop minder wenschelijk acht. De pandovereenkomst draagt in dit geval den naam van leening on call of prolongatie of beleening. De leening on call geschiedt voor onbepaalden tijd, tot wederopzegging door een der partijen, de prolongatie voor e'én maand, de beleening voor drie maanden. In alle drie gevallen ontvangt de geldschieter voor het ter leen geven van zijn kapitaal een vooraf bedongen rente. Hij krijgt de fondsen als pand in handen, maar is verplicht op de vervaldagen der rente de coupons aan den eigenaar af te geven De waarde van het onderpand mnet steeds eenige percenten grooter zijn dan het bedrag der voorgeschoten som. Dit verschil heet surplus. De geldnemer moet zorg dragen, dat het vereischte surplus aanwezig is.

8 359. Wie in het bezit is van aandeelen eener loten- of premieleening, kan zijn kans op winst, voor den duur eener trekking, aan een ander tegen een vergoeding in geld afstaan. De overeenkomst heet verhuren (Duitsch: Promessengeschaft, Hcucrgeschift); de vergoeding draagt den naam van premie. Komt het lot niet uit, dan heeft de huurder de premie verloren; komt het daarentegen uit, dan behoort de prijs aan den huurder, mits deze

Sluiten