Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijven bij de stukken en zijn in den koopprijs begrepen, behoudens door het Bestuur vast te stellen speciale bepalingen.

Voor zooveel eenig fonds niet in Nederlandsche valuta is genoteerd, wordt de vreemde valuta herleid als volgt:

Fond sterling — f 12,— Duitsche R Marl' — / 0,60

Franc, lira, lev of lett — „ 0,50 Portug. milreis — » 2,(0

Gouden roebel — , 2,— Spaansche piaster = . 2,50 Zilv. of kredietroebel — , 1,28 M Spaansche peseta = , 0,50 Pap. of assign. roebel = . 0,36*) Scandinav. kroon — » 0,66$ Oostenr. florijn (zilver Argent. peso (papier) — „ 1,10

of papier) — „ 1,— Awerik. dollar — « 2,50

Oostenr. gouden florijn — „ 1,20 Mexic. dollar (peso) — * 2,50 Oostenr.-Hong. kroon— „ 0,50 Japansche yen — * 1>25

Zuidd. florijn — , 1,— 2 1

Alle aandeelen in maatschappijen, ivaaraan geen rentegarantie verbonden is, worden verhandeld zonder berekening van rente en met inbegrip van alle dividenden, die nog niet betaalbaar zijn, behalve in de speciale gevallen, door het Bestuur vast te stellen.

Bij verkoop van aandeelen op naam of van inschrijvingen op een van de Grootboeken der Nationale Schuld geschiedt de overschrijving voor rekening

van den verkooper.

De koersnoteering bevat de koersen voor fondsen, welke uiterlijk op den vierden dag na het sluiten der transactie geleverd moeten worden en bovendien de koersen voor fondsen „op levering'.

Bij uitzondering worden ook de koersen opgenomen van de aandeelen der Ned. Handelmaatschappij, die op de maandelijksche rescontre verhandeld worden. Bij deze tijdaffaires wordt, van 1 Juli af tot den eerstvolgenden rescontredag, 5 °/0 rentevergoeding van den kooper gevorderd, en wat de Jnli-rescontre betreft met bijbetaling van nog 12 maanden rente geen rente echter bij de andere affaires in hetzelfde fonds). Vervalt een dividend binnen den maandelijkschen termijn, dan is dit ten bate van den kooper.

Bijna alle fondsen worden in percenten, met fractiën van minstens °/o> genoteerd over de nominale waarde in Ned. courant. Bij die, welke in

1) Onder „zilveren roebel" of „kredietroebel" [roebel der tegenwoordige rijkskredietbiljetten) of kortweg „roebel" wordt verstaan een hoeveelheid goud, die gelijk is aan f van den gouden roebel. (Zie verder § 278 en 2 < 9). De hier genoemde papieren roebel" of „assignatie-roebel" is de roebel der sedert 1840 ingetrokken bank-assignatiè'n. Hij komt op de koerslijst alleen voor bij de 6°/0 Inschr. in bank-ussignatiën en de daarop uitgegeven 6 %, certificaten. Wettelijk zijn 3£ assignatie-roebels gelijk aan 1 kredietroebel.

2) Zie de eerste noot bij § 367*.

Sluiten