Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de contante of °/0 van de nominale waarde, voor aandeelen 3 d a 1-J s per stuk. Een vast tarief bestaat echter niet.

Bfl verwisseling van stukken, d. w. z. b(j verkoop van eenig fonds en geljjktiidigen aankoop van een ander door denzelfden makelaar, is het gebruikelijk, de courtage maar eens in rekening te brengen.

Het zegelrecht bedraagt (sedert 1899) { °/0 voor de meeste fondsen; de uitzonderingen zijn van geen belang voor de Ainsterdamsche beurs.

Verder wordt sedert 1893 op alle termijnzaken een recht geheven van 1 shilling per affaire boven £ 100.

§ 367* FONDSEN IN PU1TSCHLAND.

Tot vaststelling van den beursprijs van effecten heeft de Bondsraad, sedert 1 Januari 1899 en tot l Januari 1909, de volgende bepalinsen gemaakt, die voor alle Duitsche beurzen van kracht zijn.

De koersen moeten worden genoteerd in percenten van de nominale waarde. — Uitzondering kan worden toegelaten o.a. voor aandeelen van assurantie-maatschappijen, voor loten en voor winstbewijzen i actions de jouissancc).

Bij fondsen, die zoowel in Duitsche als in andere munt zijn uitgedrukt, is de Duitsche valuta de basis voor de prijsbepaling. — Uitzonderingen voor met name te noemen effecten kunnen worden toegestaan.

Voor de herleiding der vreemde munten gelden de volgende vaste waarden. (Umrcchnungssatze):

1 £ sterling — BM 20,40 1 gouden roebel = liM3,20

1 franc, lira, j _ Q g() 1 kredietroebel - .2,16

peseta, lëu ' ' 1 Mexik. peso — . 2,10

1 fl ojw goud — , 2, — 1 Ar gent. goudpeso — .4,—

1 flo/w zilv. en pap. = , 1,70 1 „ papierpeso — . 1.75

1 K o/iv — „ 0,85 1 dollar — „ 4,20

1 gulden Ned. Ct. = , 1,70 7 fls/w *) — 12,—

1 Scandin. kroon = , 1,12"' 1 Mark Banco 2) = . 1.50

Uitzonderingen kunnen worden ingewilligd voor met name te noemen fondsen.

De loopende interest wordt bij vaste-rentedragende effecten tegen het vastgestelde percent, bij dividenddragende tegen 4 °/0 berekend. — Uitzondering kan worden toegelaten o. a. voor aandeelen van assurantiemaatschappijen, voor niet-rentegevende loten en voor winstbewijzen.

') De fls/w (Gulden siiddeutscher Wührung) was tot 1876 de eenheid van munt in Zuid-Duitschland. 52^ fls/w bevatten 500 G. fijn zilver.

2) De Mark Banco was tot 1873 de rekeneenheid in den groothandel te Hamburg. 59£ Mark Banco werden gelijkgesteld aan 500 G fijn zilver.

Kxappf.r, Handelsrekenen, 8e druk. 25

Sluiten