Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de berekening van interest wordt het jaar op 860, de maand op 30 dagen gesteld. Valt echter de laatste dag der rentevergoeding in Februari, dan stelt men deze maand op 28, in een schrikkeljaar op 29 dagen.

Bij contante affaires wordt de koopdag, b\j tijdaffaires de rescontrc-dag meegerekend ter bepaling der rentevergoeding.

Voor fondsen, waarvan de coupons en dividendbewijzen vervallen op den eersten eener maand o/st\jl, wordt de loopende interest berekend van af den eersten der gelijknamige maand n/styl.

Het dividendbewijs van binnenlandsche aandeelen, die alleen a contant verhandeld worden, wordt afgesneden op den dag, dat het boekjaar deimaatschappij eindigt. Bij de overige binnenlandsche en b\j de buitenlandsche actiën wordt het dividendbewijs eerst op den aangekondigde» betaaldag van de stukken gescheiden. ') — Uitzonderingen kunnen worden toegestaan voor met name te noemen fondsen. — In alle gevallen, waarin het dividendbewijs na de sluiting van het boekjaar wordt afgesneden, loopt de rentevergoeding over het volle boekjaar, vermeerderd met liet daarop volgende tijdperk tot den betaaldag.

De bovengenoemde uitzonderingen zijn alleen dan geoorloofd, als dienaangaande overeenstemming verkregen is tusschen de beursorganen van alle beurzen, waar het betrokken fonds genoteerd wordt.

§ 368. FONDSEN TE BERLIJN.

Te Berlijn wordt, op grond van de in § 367* voorkomende bepalingen, de koers voor bijna alle effecten genoteerd in percenten van de nominale waarde; uitzonderingen hierop zijn: de aandeelen van verzekeringmaatschappijen, de niet-rentegevende loten, de Turksche loten en de actions de jouissance, die in R Mark per stuk genoteerd worden.

Bij niet volgefourneerde actiën, waarvan de koers in percenten uitgedrukt is, heeft deze betrekking op de nominale waarde der volgefourneerde stukken. De volle nominale waarde wordt dus tegen den genoteerden koers herleid en deze koerswaarde verminderd met het nog te storten bedrag. Worden zulke actiën echter per stuk genoteerd, dan geldt de koers voor het gefourneerde bedrag.

De loopende interest moet door den kooper vergoed worden, uitgezonderd bij aandeelen van assurantiemaatschappijen, Turksche loten en noodlijdende waarden; ook loten zonder vaste rente en actions de jouissance worden zonder rentevergoeding verhandeld. Bij de 5 °/0 Oostenrijksche obligatiën in flolw papier en zilver 1868 wordt 4,2 °/o en bij de 5 °/0 Oostenrijksche

') Sedert 1904 trachten de Duitsche beursbesturen het daarheen te leiden, dat alle dividendbewijzen voortaan op den tweeden werkdag na vaststelling van het dividend zullen worden afgesneden.

Sluiten