Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handeld. Buitenlandsche fondsen worden niet genoteerd, uitgezonderd de Bulgaarsche goudleening 1902.

B\j alle fondsen, die een vaste rente dragen of waarvan de rente door den staat gewaarborgd is, moet de kooper den loopenden interest tot den dag der levering vergoeden (na aftrek van couponbelasting; zie beneden). Daarbij wordt de maand op 30, het jaar op 360 dagen gesteld en de leveringsdag niet mede gerekend. Verder dient opgemerkt te worden, dat Petersburg de oude tijdrekening volgt, waardoor bii de renteberekening een verschil van hoogstens 13 dagen met Amsterdam ontstaat, als de coupon op beide plaatsen op denzelfden (gelpnamigeni datum afgesneden wordt. Koopt men bijv. op 28 Maart n/stjjl 5 °/0 Rusland 1822 en wordt den volgenden dag geleverd, dan zal men te Amsterdam, waar de coupon op 1 Maart n/stijl vervalt, 27 dagen rente moeten vergoeden, terwijl men te Petersburg, waaide coupon op 1 Maart o/stijl of 14 Maart n/stijl afgesneden wordt, 14 dagen rente in rekening krijgt

De koerslijst geeft voor alle fondsen met interestvergoeding den rentestand en den vervaldatum der rente. Zij bevat alleen de koersen voor contante affaires (levering uiterlijk op den derden dagi.

Tegenwoordig drukt op de volgende, ter beurze van Amsterdam genoteerde, Russische fondsen een couponbelasting van 5 °/0 *): de 5 °/o Goudleening 1884, de 4 °/o Groote Russische Sp. 1888 en 1890, de 4 °/o Moskow-Kursk 1886, de 4 °/0 Kursk-Charkow-Azow 1894, de 4 °/0 Donetz 1894, de 4 °/0 Binnenlandsche 1894 2), de 3°/0 Goudleening 1889, de 4 °/0 en 5 °/0 Obligatiën Stad Moskow, de 4£ °/0 Moskower Agrar Bank pandbrieven, de 5 °/0 Staatspremieleeningen van 1864 en 1866 en de 5 °/0 premieleening van de Rijks Adels Agrar Bank.

De inkomstenbelasting van 5 °/0 wordt ook geheven van de prijzen deigenoemde premieleeningen, alsmede (sedert 18951 van alle dividenden.

Opmerking. Wie op een Russisch lot in een „premietrekking" een prijs ontvangt, is zijn lot niet kwijt. Hij ontvangt het gestempeld terug en neemt aan de volgende trekkingen zoo lang deel, tot dat het in een „amortisatie-trekking" uitkomt en afgelost wordt. Het woord „prijs" omvat hier dus alleen de winst, maar niet de aflossingswaarde van het lot.

Voor de betaling der Russische invoerrechten, die in roebels goud moet plaats hebben (§ 295, No. 1237 vv), komen de coupons van de volgende Russische leeningen ook in aanmerking1): 5 °/0 1822, 5 °/0 MoskowJaroslaw 1868, 5% Goudleening 1884, °/0 Iwangorod Dombrowa 1881, 4^ °/0 Staatsleening 1905, 4£ °/0 Staatsleening 1909,4 °/0 Groote Russische 1861, 1888, 1890 en 1898, 4 °/0 Nicolaï 1867/69, 4 °/ft Geconsolideerde

1) De fondsen staan hier gerangschikt in de orde, waarin ze sedert 1908 op de officieele koerslijst te Amsterdam voorkomen. (Zie § 362;.

2) Zie § 441*.

Sluiten