Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rente vervallen 1 April en 1 October. I)e kooper vergoedt den gegarandeerden interest. Derhalve:

4 certificaten Rjas. Ural. Sp. = ƒ4800 a 102 °/0 ƒ4896,—

Rente 170 dagen & 4^°/0 „ 102, —

ƒ4998,—

Courtage £ °/0 (van het nominaal bedrag) „ 6,—

ƒ 5004,-

355) Wat is voor Amsterdam het netto provenu van 50 volgefourncerde Itiijnspoorwegaandcclen, ieder groot £ 20, als de verkoop plaats heeft op 15 April a 93£ °/0 met £ °/0 provisie?

Bij deze aandeelen komt geen interestvergoeding in rekening, omdat de maatschappij zich niet tot betaling eener vaste rente verbonden heeft. 2 i Derhalve:

50 Rijnsp. aand. a £ 20 = £ 1000 = ƒ 12000 a 93£ °/o ƒ 11250, —

Provisie ^°/0 „ 15,—

ƒ 11235,-

35U) Bepaal voor Amsterdam den inkoopsprijs van 100 Wjnspoonccgaandeelen, ieder groot £ 20, waarop £ 3 gestort is, a 99T1C met £ °/0 provisie.

EERSTE OPLOSSING.

Daar de koers betrekking heeft op het nominale bedrag der volgefourneerde stukken, bepaalt men eerst den koopprijs van 100 aandeelen a £ 20, en vermindert deze som met het niet-gestorte kapitaal, zgnde per aandeel £17 of in 't geheel £ 1700. Men verkrijgt dan:

100 Rijnsp. aand. a £ 20 = £2000 = ƒ24000 a 99^ °/0 f 23775,— Niet gefourneerd £ 1700 h f 12 , 20400,—

ƒ 3375,-

Provisie £ °/0 ivan £ 300 =; ƒ3600) „ 4,50

ƒ 3379,50

]) Hoewel de Rijnspoorwegaandeelen reeds van de koerslijst verdwenen zijn, is dit vraagstuk blijven staan met het oog op het volgende voorbeeld, en dit is behouden, om een voorbeeld te geven van de wijze, waarop men aan onze beurs de waarde van niet-volgefourneerde aandeelen berekende, tevens met het oog op de berekening, die men o.a. nog in Duitschland volgt izie voorbeeld No. 369*j.

2) In Nederland mag een naamlooze vennootschap zich niet verbinden tot uitkeering eener vaste rente (Wetboek van Koophandel, art. 40).

Sluiten