Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de Nederlandsche Bank, die beleeningen sluit op effecten en goederen, alsmede munt en muntmateriaal (specie), wijken sommige usantiën van de bovenstaande af. Er zjjn twee soorten van beleening, de gewone en de korte. De gewone beleening loopt 3 maanden, de korte van dag tot dag. By de eerste is, ingeval van aflossing tussclientflds, rente verschuldigd tot en met de ingetreden maand, bjj de laatste over den verloopen tijd met een minimum van 8 dagen. Overigens bestaat tusschen de gewone en de korte beleening alleen dit verschil, dat de laatste aan een hoogero rente is onderworpen. — De rente van beleening gaat bjj onmiddellpe afdoening terstond in, en anders den dag, volgende op dien, waarop de aanvraag is toegestaan. — De gewone beleening wordt geacht voor 8 maanden te zijn geprolongeerd, tegen den rentestand van den dag vóór het verstrijken van den termijn, indien /.ij niet vooraf door een der beide partgen is opgezegd. Renteverlaging, als zij plaats heeft op den vervaldag zelf, is op de te prolongeeren beleening van toepassing. — Als vervaldag wordt gerekend de datum van sluiting der beleening in de 3e maand. Valt die dag op den laatsten eener maand, dan is de vervaldag ook de laatste dag der 3e maand, dus 1 Januari - L April 31 Januari-30 April. — Gedeeltelijke aflossing in ronde sommen van ƒ 100 is toegestaan. — Het minimum-bedrag van beleening op effecten en goederen is gewoonlijk ƒ 2000, op specie ƒ1000, met verplichting van aflossing in eens, als de beleening tot dit bedrag gesloten of gedaald is. — Het vereischte surplus bedraagt bij effecten: minstens 30 °/0 voor de buitenlandsche en 20 °/0 a 25 °/0 voor de binnenlandsche fondsen; bij goederen: 20 °/0 voor tin, 25 °/0 voor suiker en Amerikaansche katoen, 35 °/0 voor arak, rum en petroleum en 30 °/0 voor de overige artikelen; b{j specie wordt geen surplus gevorderd, maar de waarde van het onderpand wordt 1 sedert Augustus 1890) aangenomen op: ƒ1500 per KG goud, ƒ11 per £, / 8,70 per Louis d'or en ƒ 10,75 per Doppelkrone. — De rente van beleening bedraagt bij specie gewoonlijk 1 °/n 's jaars of,, bij aflossing binnen de eerste twee maanden, £ °/0 per maand.

Beleeningen, prolongatiën en geldleeningen on call worden ter beurze gesloten door tusschenkomst van een commissionnair of van een makelaar. Deze geniet voor beleening in de eerste 3 maanden J °/0 provisie,1) in de volgende 3 maanden gewoonlijk 1 °/00. Voor het nemen van geld op prolongatie mag hij aan de in § 363* onder b genoemden niet minder dan i °loo provisie per maand, aan de in § 363* onder c genoemden niet minder dan 1 °/00 per maand in rekening brengen; voor het geven van geld op prolongatie mag aan de laatsten geen nitkeering en aan de eersten een uitkeering van hoogstens °/00 per maand geschieden. Voor

') Beleening komt ter beurze zoo zelden voor, dat het nieuwe reglement bij deze overeenkomst niet van provisie spreekt. De hier gegeven cijfers zijn dan ook niet verbindend.

Sluiten