Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

risico. Tot de eerste soort behooren de levering op termijn fixe en de levering in koopers of verkoopers keuze.

B« levering op termijn fixe iParijs: marché ferme; Londen: § 367; Duitschland: Kauf auf fixe Licferung) wordt in het contract de dag bepaald, waarop de eene contractant de stukken leveren, de andere ze

ontvangen en betalen moet.

Bij levering in koopers keuze (Londen en New-York: buyer's option; Duitschland: fLr und tüglich) bedingt de kooper het recht, om de gekochte stukken dagelijks, gedurende een vooraf bepaald tijdperk, tegen een vastgestelden koers, op te vragen, met de verplichting om ze aan het einde van den termijn te ontvangen en te betalen. Bij opvraging (Duitsch: Kiindigung) moet de levering den volgenden dag plaats hebben.

Bij levering in verkoopers keuze (Londen en New-York: seller s option; Duitschland: Ankündigung fix und taglich) stelt de verkooper de voorwaarde, de verkochte stukken, gedurende een overeengekomen tijd, tegen een bepaalden koers, dagelijks maar uiterlijk bij het verstreken van den termijn, te leveren. Bij aanzegging (Duitsch: Ankündigung) moet de ontvangst der stukken den volgenden dag geschieden.

§ 385. Tijdaffaires met beperkt risico noemt men gewoonlijk premieaffaires (Parijs: marché a primes; Londen: options; New-York: privileges; Duitsch: Priimien-GescMfte).

Bij een „te leveren" premie-affaire verbindt zich de verkooper, tegen ontvangst van een overeengekomen premie, tot levering van zekere fondsen binnen een bepaalden termijn, ter keuze van den kooper, en tot een overeengekomen koopprijs i), m. a. w. de kooper krijgt, tegen betaling eener premie, het recht om de gekochte stukken te nemen of te weigeren. (Deze premie heet te Parijs: prime pour lever; te Londen en New-York: call; in Duitschland: Vorprdmie; te Weenen: Pramie auf Nehmen; in 't Engelsch zegt men van den kooper: he is giving for the call, van den verkooper:

he is taking for the call.)

Bij een „te ontvangen" premie-affaire verbindt zich de kooper, tegen genot eener premie, tot de in-ontvangst-neming van zekere fondsen *), d. w. z. de verkooper krijgt, tegen betaling eener premie, het recht, de verkocnte fondsen al of niet te leveren. (Deze premie heet te Parijs: prime pour livrer »); te Londen en New-York: put; in Duitschland: Buckprumte; te

1) Deze bepaling komt voor in het nieuwe reglement voor den effectenhandel te Amsterdam, September 1903.

2) Te Parijs komt de te ontvangen premie-affaire zelden voor; wil men hier hetzelfde doel bereiken, dan verkoopt men op termijn fixe en sluit als kooper een te leveren premie-affaire. Men noemt dit ferme

contre prime.

Sluiten