Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet worden, heeft geen invloed op zijn winst, omdat hg ze bjj verkoop terug ontvangt. Men heeft dus voor een nominaal bedrag van$ 100 (è ƒ2,50):

Verkoopsprijs $ 24,—

Premie ^ °/0 $ 0,50

Inkoopskoers 22£ °/0 22,50

Couponverlies 1^ $ a ƒ1,40 of, in $ a ƒ2,50 „ 0,84

, 23,84

Winst § 0,16

De winst is dus 0,16 °/# van $ 48000 of ƒ120000 = ƒ192,—.

Ook als volgt had men de oplossing kunnen inrichten:

Veekoop.

$ 48000 = ƒ 120000 a 24 °/0 ƒ 28800,-

Eente 45/d & 3 °/0 (1/7 tot 16;8) 450, -

ƒ 29250,—

Inkoop.

Premie, ƒ 120000 a ^ °|0 ƒ 600,—

ƒ120000 a 22^°/0 „ 27000,—

Rente 225/d a 3 °/0 (1/1 tot 16/8). . , 2250,-

ƒ 29850,—

Af coupon 1/7, $ 720 a ƒ1,10 , 792,-

, 29058,-

Winst ƒ 192,—

3801 Amsterdam koopt op 16 Juni 1903 £ 10000 Portugal 3 °/0 a 30{, in koopers keuze te leveren tot 16 Juli met rente. Hij laat deze stukken op den dag der levering verkoopen a 32J en betaalt TV °/0 courtage zooicel ooor den inkoop als voor den verkoop. Hoeveel wint hij, in de onderstelling, dat de Juli-coupon waardeloos is?

Dit fonds, waarbij volgens beursusantie rente a 3 °/0 berekend moet worden, geeft inderdaad iets meer dan 1 °/0 per jaar. Hier wordt gemakshalve eerst ondersteld, dat het voor de volle rente noodlijdend is. *)

De uitdrukking „met £ rente" beteekent, dat de kooper £ van de rente over den looptijd van het contract niet behoeft te vergoeden, dat hij dus niet meer dan \ van deze rente in rekening krijgt. 2) Men heeft dus:

4) Deze effecten zijn thans (1909) van de koerslijst verdwenen en vervangen door stukken met vol rentegenot. Zij blijven hier staan als voorbeeld voor gevallen, die eiken dag in de practijk kunnen voorkomen.

2) Bij noodlijdende fondsen met bijberekening van rente stelt men dikwijls bijzondere voorwaarden omtrent de rentevergoeding, als de coupon vervalt, tijdens het contract van kracht is.

Sluiten