Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam. 16 Juli 1903.

Verkocht:

£ 10000 3 °/0 Portugal a 32j #/0 ... ƒ 39450,— 1 maand ^ rente ...» 75,—

f 39525,-

Courtage ^ °;0 . . • » 75,— f 39450,-

af coupon 1 Juli ...» 1800,—

f 37650,-

380') Los het voorgaande vraagstuk op, in de onderstelling, dat de Juli-coupon f6,— per obligatie van £ 100 opbrengt.

Daar alle voordeelen, die na 16 Juni op het verhandelde fonds vallen, ten bate zjjn van den kooper, wordt voor hem de winst, in de voorgaande oplossing gevonden, verhoogd met 100 coupons a f 6 = f 600.

De bovenstaande nota van inkoop zal in dit geval niet gewijzigd worden; de nota van verkoop echter zal luiden:

Amsterdam, 16 Juli 1903.

Verkocht:

£ 10000 3 °/o Portugal a 32£ °/0 . . . f 39450,1/maand J rente . . . » 75,—

f 39525,—

Courtage fa °/o . . • » 75,—

f 39450,-

af: coupon 1 Juli, nominaal . . f 1800,—

heeft opgebracht . . , 600,—

■ 1200.-

Netto provenu . . . f 38250,—

381) A te Weenen sluit in Juni 1909 een „Stellagewaarbij hij het recht verkrijgt, om tot ultimo Juli 100 Fransch-Oostenrijksche Spoorwegactiën a Kolw 680 te leveren of a Kolw 700 op te vragen.

B verkoopt 100 van deze actiën op ultimo Juli fixe a K o/w 690 en koopt 200, in koopers keuze te leveren tot ultimo Juli, a 695/5, d. w. z. hij moet de stukken nemen a K oiw 695 of hij verbeurt K o'\w 5 per stuk.

Hoeveel wint of verliest ieder, als de koers op ultimo Juli bedraagt: lj 675; 2) 680; 3) 685; 4) 690 ; 5) 695; 6. 700; 7) 705?

1) Koers op ultimo Juli 675.

A zal de stukken, die hg a 675 koopen kan, leveren a 680, waardoor lig op elk stuk K olw 5 of op 100 stuks K olw 500 wint.

B levert de op termijn fire verkochte stukken, na ze a 675 gekocht te

Sluiten