Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n

B levert de 100 op termen fixe verkochte fondsen, na ze & 700 ingekocht te hebben, voor 690 en verliest dus per stuk K olw 10 of in 't geheel Kolw 1000. Hij zal intusschen de 200 in koopers keuze gekochte stukken nemen ii 695 en verkoopen a 700, waardoor hij 200 X K olw 5 — K o/w 1000 verdiont. Zjjn verlies wordt dus gedekt door zijn winst. *)

7) Koers op ultimo Juli 705,

A zal de fondsen nemen a 700 en verkoopen ü 705, waardoor hij per stuk Kolw 5, dus op 100 stuks Kolw 500 wint.

B levert de 100 op termijn fixe verkochte stukken a 690, na inkoop a 705, en verliest zoo doende 100 X Kolw 15 == Ko/w 1500. Verder zal hij de 200 in koopers keuze gekochte fondsen opvragen a 695 en verkoopen a 705, waardoor hij 200 X Ko/w 10 = Ko/w 2000 verdient. Hij wint dus K O/W 2000 — Kojw 1500 = 500. 1)

Opmerking. Uit het voorgaande blijkt, dat een „Stellage", waarbij men het recht verkrijgt, om een zekere hoeveelheid fondsen tegen gegeven koersen te leveren of te ontvangen, dezelfde uitkomsten geeft als verkoop, tegen den middelkoers, van een even groote hoeveelheid op termijn fixe, met gelijktijdigen aankoop van de dubbele hoeveelheid, in koopers keuze te leveren tegen den middelkoers en een premie, die ^ is van het verschil der beide Stellage-koersen.

1538) Een kapitalist wil een jaarlijkschen interest van 6 % genieten en neemt daartoe 3 % fondsen op maandelijksche rescontre in prolongatie. Welke prolongatiepremie moet hij vragen bij de volgende koersen: a) 75%» b) 50 °/0; C) 25 %?

1539) Amsterdam. Een kapitalist neemt van ultimo October tot ultimo November obligatiën Uruguay 1896 5 °/o 'n prolongatie a 85 en ontvangt i°/o premie. Hoeveel percent 's jaars geniet hij van zijn kapitaal?

1540) Amsterdam. Een kapitalist geeft geld ter leen aan een haussier, ter voortzetting eener speculatie in aandeelen Nederlandsche Handelmaatschappij tot de volgende (maandelijksche) rescontre. Hoeveel percent 's jaars geniet hij van zijn kapitaal, als hij ^ °/o premie bedingt en de koers der aandeelen 140 bedraagt?

1540*) Amsterdam Een geldschieter trekt 4-^ °/0 's jaars van zijn kapitaal, als hij ultimo Mei aandeelen Nederlandsche Handelmaatschappij a 150 % 'n prolongatie neemt op de rescontre van ultimo Juni. Hoe groot is de prolongatie-premie, die hij geniet?

*) Duidelijkheidshalve is de gang der zaken hier op deze wijze voorgesteld. In de practijk zal B de 200 in koopers keuze gekochte stukken opvragen en daarvan de 100 leveren, die hij op termijn fixe verkocht heeft.

§ 388. Vraagstukken.

Sluiten