Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8/m koers 125.— met 6 °/0 disconto verkocht worden. Hoe zal Petersburg

zijn schuld betalen?

1568) Weenen kan een vordering op Amsterdam innen door een zichttraite a 199,50 per zicht, terwijl Amsterdam een zichtwissel op Weenen kan koopen a 49,75 per 3/m met 4 °/0 disconto. Hoe zal Weenen zijn vordering innen?

2. Keus tusschen kort- en lang-zicht.

§ 395. Heeft men een schuld contant te betalen, dan is het de vraag, of men dit met een k/z dan wel met een 1/z remise zal doen. Hoewel bij 1/z papier de vreemde munt goedkooper is dan bij k/z papier, is het daarom nog niet in het voordeel van den debiteur, om zijn schuld met een 1/z wissel te dekken, want het is duidelijk, dat de crediteur, die contante betaling eischen kan, dezen 1/z wissel verdisconteeren of zijn debiteur interest in rekening brengen zal, om zich zoodoende schadeloos te stellen voor het later vervallen van den wissel.

Heeft men een schuld op tijd te betalon, dan kan men onderzoeken, wat voordeeliger is, een 1/z of een k/z wissel te remitteeren, in het laatste geval onderstellende, dat de crediteur aangenomen heeft, om voor de te vroege betaling interest te vergoeden.

Heeft men een geldsom contant te vorderen, dan kan men onderzoeken, of men deze met een k/z dan wel met een 1/z traite zal innen. In het tweede geval zal de debiteur voor de latere betaling interest moeten vergoeden.

Heeft men eindelijk een vordering op tijd te innen, dan is het de vraag, of men dit met een 1/z of met een k/z wissel zal doen. In het laatste geval zal de debiteur, indien hij de vroegere betaling toestaat, daarvoor interest in rekening brengen.

Al deze vragen doen zich inzonderheid dan voor, als debiteur en crediteur met elkaar in rekening-courant staan en daarbij zijn overeengekomen, elkander tegen een vooraf bepaald percent interest te vergoeden over de voorschotten, die zij gedurende korter of langer tijd van elkander in handen hebben. Bij de beantwoording wordt gewoonlijk de koers, die hetzelfde zicht heeft als het wisselbedrag, als grondslag aangenomen. De andere koers wordt, met behulp van de gegevens in het vraagstuk, herleid en vervolgens met den eerstgenoemden vergeleken. Het wisselbedrag, indien het gegeven mocht zijn, wordt dus niet in de berekening opgenomen.

389) Amsterdam is te Londen £ 300.—.— in kort-eicht schuldig en kan remitteeren a 12,11 per kis of a 12,05 per 2/m. Welke remise is voor Amsterdam de voordeeligste, als Londen met 4 °/0 disconteert ?

EERSTE OPLOSSING.

Daar de schuld contant betaald moet worden, wordt uit den gegeven 2/m koers, met behulp van het disconto, de k/z koers afgeleid en deze ver-

Sluiten