Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koers te Berlijn 100,40 #/0 bij 5/m en 1'd rente ü 4,2#,'0 1,76 „

102,16 °/0

gulden contant x = 100 gulden nominaal „ nominaal 1 = 1 fl o w zilver „

fl o/w zilver „ 1 = 1,70 RM „

RM n 100 = 102,16 RM (koers -)- rente te B contant) , contant 100 = 59 gulden contant x =: 102,47 °/o bijna.

Voor Amsterdam is dus de Berlijnsche koers, met inbegrip van rente = 102,470 n

af 5/m rente a 5 % — 2,08 „ Parikoers = 100,39 °/„

Daar de parikoers 100,39 of lOOf #/# bedraagt, is het fonds te Berlijn -j- °/« goedkooper dan te Amsterdam, zoodat het, afgezien van de onkosten, met voordeel op de eerstgenoemde plaats gekocht kan worden.

Opmerking. Geschiedt de interestvergoeding op beide plaatsen naar denzelfden rentestand, dan meent men wel eens, dat zij verwaarloosd mag worden. Dit is in 't algemeen onjuist, zooals ook blijkt uit het volgende voorbeeld.

412) Obligatii'n Mexico Binnenland 5 °/0 .staan 24 Maart 1909 te Frankfort 100,50; ivelke parikoers wordt hieruit afgeleid voor Amsterdam, waar Frankfort k/e genoteerd is op 58,75?

Op beide plaatsen moet de kooper de rente a 5 °/# van 1 October af vergoeden. Daar verder bij de herleiding van nominale waarde en rente 1 piaster of dollar — f 2,50 en 1 peso of dollar — JIM 2,10 is, komt de berekening als volgt te staan:

Koers te Frankfort 100,50 °/#

bij 174/d rente a 5 0/0 2,42 „

102,92 %_

gulden contant x = 100 gulden nominaal , nominaal 2,50 = 1 $ „

$ „ 1 = 2,10 RM

RM „ 100 = 102,92 RM (koers -j- rente te F contant i „ contant 100 = 58,75 gulden contant x = 50,79 •/,

af 178/d rente ;i 5 ft/ft = 2,40 ,,

Parikoers = 48,39 °/0.

Sluiten