Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieruit vindt men den volgenden regel voor elke plaats, die bjj de wisselnoteering de vaste waarde in het binnenland heeft:

Om den parikoers van een in percenten genoteerd fonds te bepalen, berekene men, hoeveel percent van den zichtkoers van wissels op de vreemde plaats die wisselkoers lager (of hooger) is dan het uit de reductiegetallen der fondsenvaluta voortvloeiende wisselpari, en vermeerdere (of vermindere) den gegeven fondsenkoers aan de vreemde beurs met even zooveel percent.

Opmerking. Een andere afleiding van den regel verkrijgt men langs den weg, aangewezen in deze paragraaf onder b).

§ 415. Met behulp van de regels, in de vorige paragraaf gevonden, stelt men in de practijk tafels samen, waarin aangewezen wordt met hoeveel u/0 de koers van een fonds op de eene plaats, voor een gegeven wisselkoers, vermeerderd of verminderd moet worden, om den parikoers van dat fonds op de andere plaats te verkrijgen. Zoo bijv. kan de volgende tafel dienst doen, om uit den in percenten genoteerden koers te Berlijn, Frankfort of Hamburg voor fondsen, welker nominale waarde in guldens, £ sterling, Ko/w, fl ojw papier en zilver, krediet roebels, Scandin. kronen, Amerik. $, flo/w goud, R Mark, francs of roebels goud uitgedrukt is, den parikoers voor Amsterdam in percenten te bepalen, als de korte wisselkoers van Amsterdam op Duitschland tusschen de grenzen 58,75 en 59,50 invalt. De eerste verticale kolom bevat de wisselkoersen, opklimmende met verschillen van 5 cent. De volgende verticale kolommen bevatten de percenten, waarmede de Duitsclie koers van fondsen, wier nominale waarde in de boven elke kolom aangewezen munt uitgedrukt is, vermeerderd of verminderd moet worden, om den parikoers voor Amsterdam te vinden. De percenten in elke kolom vormen een rekenkundige reeks, omdat de wisselkoersen met gelijke verschillen opklimmen; men kan dus een tweetal percenten, bijv. die welke bij den laagsten en den hoogsten wisselkoers behooren, met behulp van de vorige paragraaf berekenen en alle overige door interpolatie bepalen.

Hoewel de tafel ingericht is voor de fondsennoteeriug in percenten, kan zij toch ook gebruikt worden, als de Duitsche beurzen den koers in MMark per stuk noteeren. Daartoe drukke men vooraf den laatstgenoemden koers in percenten van de nominale waarde uit.

Sluiten