Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terug, waarvan de eerste termjjn bedroeg ƒ 2050. Men vraagt naar kapitaal en rentestand?

1692) De onlangs opgerichte tabak-maatschappij „Namoe Djawi" heeft, behalve haar gewoon aandeelen-kapitaal, een preferent kapitaal van ƒ700000. De winst moet als volgt verdeeld worden: eerst 6 °/0 aan de houders van preferente aandeelen; van de rest 10 °/0 aan de directie, 10 °/0 aan commissarissen en 10 #/0 aan de reserve; van het dan nog overblijvende de helft aan het preferente en de andere helft aan het gewone aandeelenkapitaal. Hoe groot is het laatste, als bg een winst van ƒ90000 op beide kapitalen hetzelfde dividend per aandeel van ƒ1000 kan worden uitgekeerd?

1693) Een naamlooze vennootschap verdeelt de winst als volgt: a) 5°/0 rente voor het aandeelenkapitaal, 6) van de rest 10 °/0 voor het reservefonds, c) van het daarna overblijvende 10 °/0 voor de oprichters. Als de winst 23f °/0, het dividend in 't geheel 15,2 °/0 bedraagt en ƒ51000,— aan tantièmes uitgekeerd wordt, hoe groot is dan het kapitaal? x)

1694) De naamlooze vennootschap „Ned. Ind. Cultuur-Maatschappij" te Amsterdam heeft in haar statuten de volgende bepalingen: „van de door „de algemeene vergadering vastgestelde winst wordt in de eerste plaats „tot een bedrag van 6 °/0 rente over het maatschappelijk kapitaal aan de „aandeelhouders uitgekeerd. Van het daarna overblijvende worden gebruikt:

°/o ter uitkeering aan den directeur, 7^ °/0 aan den vertegenwoordiger „op Java, 10 °/0 aan den raad van commissarissen, 50 #/0 aan de aandeelhouders en 25 °/0 ter afschrijving op de boekwaarde van de ondernemingen." Hoe groot is het kapitaal dezer vennootschap, als de algemeene vergadering de winst op ƒ23550 en het dividend op ƒ69,25 per aandeel van ƒ1000 vaststelt, en hoeveel krijgt ieder van de winst?

1695) Een koopman koopt twee partijen koffie van dezelfde qualiteit, samen wegende 2000 KG. De eerste partij verkoopt h\j met 20 °/0 winsten de tweede voor 27-^ ct (per ^ KG), waardoor hij in 't geheel 4 #/0 verliest. Hoe zwaar is elke partij, als het geheele provenu ƒ1200 bedraagt?

1696) Een graanhandelaar verkoopt 8400 KG rogge a ƒ120 en 12600 KG è, ƒ150 per 2100 KG. Als nu het verlies op de eerste partij staat tot de winst op de tweede als 4 tot 9, hoe groot is dan de zuivere winst?

1697) Indertijd werd te Amsterdam het plan gevormd, om een stoomvaartmaatschappij op te richten, ten einde dagelijks melk te Londen aan de markt te brengen. Men rekende daarbij op een inkoopsprijs van 7^ ct en een verkoopsprijs van 11£ ct, beide per L, waaruit een dividend van 24 °/0 over een kapitaal van ƒ1700000, bij een dagelijkschen verkoop van

1) „Federatie"-examens.

Sluiten