Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1748 > £ 1000.-.- per 25 Sept., £ 1260.—per 30 Sopt., £ 370.15.— per 2 Oct, £ 1000.-.- per 8 Oct, £ 150.-.-per 13 Oct., £ 768.10.per 17 Oct., £ 2651.6.— per 23 Oct., £ 274.3.9 per 27 Oct, £ 1100— .— per 29 Oct. en £ 146.4.3 per 1 Nov. op Londen zijn 27 Juli te Berlijn verkocht tegen den 3/m koers 20,30 met 3 °/0 disconto voor lang zicht en 2^ °/0 voor middelzicht. Hoe groot is het provenu?

1749) Om uit den zilverprfts te Londen den pariprijs voor New-York te berekenen, vermenigvuldigt men den eersten met 2,2, bijv.: 30 d te Londen = 2,2 X 30 of 66 cents te New-York. Hoe toont inen dit aan? Voor wisselkoers worde het wisselpari gebruikt. 1)

1750; Als men bij een calculatie vindt, dat een inkoopsprijs van Ind. f56^ per picol Billiton-tin op Java pari staat met den kostenden prijs van f 50J per 50 KG te Amsterdam, hoeveel percent onkosten zijn dan op den inkoop in rekening gebracht? 1 picol — 61,8 KG; wisselkoers van Java op Nederland 100^.

1751) Als Oostenrijksche 5 % Februari-rente te Amsterdam op 1 Februari 1909 £°/0 hooger verkocht wordt, enkel tengevolge van het afsnijden van den coupon, hoe hoog is dan de couponkoers?

17521 Een tabakmaatschappij heeft een kapitaal van ƒ900000, waarvan f 700000 preferent. De winst moet blijkens de statuten verdeeld worden als volgt: eerst 6 °/0 aan de houders van preferente aandeelen; van de rest 10 °/0 aan de directie, 10 °/0 aan de commissarissen en 10 °/0 aan de reserve; van het dan nog overblijvende de helft aan het preferente en de andere helft aan het gewone aandeelenkapitaal. Hoe groot moet de winst zijn, om aan beide soorten van aandeelhouders hetzelfde dividend per aandeel te kunnen uitkeeren?

1753) Een partijtje niet-wichtige Oostenrijksche dulcatcn, wegende 3,78 KG, wordt te Frankfort verkocht a IiM 9,65. Hoe groot is het verkoopsbedrag? De prijs geldt voor den wichtigen dukaat, waarvan 286^ gaan in 1 KG.

1754) Als de Petersburger Standard, bestaande uit 120 delen van 12 Russische of Engelsche voet lengte, 11 duim breedte en 1^ duim dikte, f 94 kost, wat is dan de prijs van 100 loopende Amsterdamsche «oef hout, dat 3 Amst. duim dik en 6 Amst. duim breed is? 1 yard van 3 feet — — 0,914 M; 1 Amst. voet van 11 duim — 0,283 M.

1754») Bij het meten van hout gaat de nauwkeurigheid niet verder dan in voeten voor de lengte, in duimen voor de breedte, in halve duimen voor de dikte. Als men deze usantie in aanmerking neemt, wat is dan het antwoord op het voorgaande vraagstuk (1754)?

1755) In September 1907 was het goudagio in de Argentijnsche republiek 127 °/0. Hoeveel was toen de peso papier in Hollandsch geld waard, als men

1) „Federatie"-examens.

Sluiten