Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat zal hjj invoeren bjj 2 #/00 onkosten en een dekkingskoers van HM 20,32?

1768) Als men de circulatie van zilveren teekenmunt in de landen der Latijnsche unie op 3400 millioen francs, in Nederland en zgn koloniën op 400 millioen gulden, in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika op 200 millioen dollars schat, wat verliest dan elk land in 't bijzonder door ontmunting bij een zilverprijs te Londen van 23£ d. Als wisselkoersen te gebruiken de op het goud gebaseerde wettelijke wisselpari's. De antwoorden in millioenen nauwkeurig.

1769) Rotterdam ontvangt factuur van Samarang over 500 picols koffie a Ind. ƒ 42 per picol, uitgaande rechten op 30600 KG è ƒ3 per 100 KG, brandassurantie £ ft/00 van Ind. ƒ21000, polis ƒ 1, zeeassurantie 2f °/0, polis ƒ1, •commissie 2^ °/0, koers op Holland 101J-. Hoe groot is het inkoopsbedrag? N.B. Bjj het bepalen der tegen zeeschade te verzekeren som moet het geheele factuurbedrag (dus met inbegrip van alle onkosten, ook de premie van zeeassurantie) met 10 °/0 imaginaire winst verhoogd worden.

1770) Wat zou het inkoopsbedrag geweest zjjn, als men bjj de berekening van de som, die tegen zeeschade verzekerd moet worden, de commissie buiten beschouwing gelaten had?

1771) Londen zendt aan Rotterdam verkooprekening over 200 balen koffie, bruto cwt 243.3.18, tarra 3 SÜ per baal, k 71 s 6 d per cwt, contant 2 °/0, courtage ^ °/0, vracht 5 s per ton, wisselcourtage f 0/00, ontvangen, wegen, pakhuishuur £ 13.3.9, port en kleine onkosten £ 4.5.—, commissie 2 °/0, k/z koers 12,11. Hoe groot is het netto provenu?

1772) Een bouwmaatschappij heeft een kapitaal van ƒ300000, verdeeld in 5 seriën elk van ƒ 60000. Geplaatst zijn de eerste serie met een storting van 30 °/0 en de tweede met een storting van 10 °/0. Verder zijn 16 oprichtersbewijzen uitgegeven. De winst moet verdeeld worden als volgt: eerst «en uitkeering van 5 °/0 over het gestorte kapitaal, vervolgens 25 °/0 van de rest voor houders van oprichtersbewijzen, terwijl het dan nog overblijvende voor 80 °/0 aan het gestorte kapitaal, voor 20 °/0 aan de directie ten goede komt. In 1908 bedraagt het dividend 15 °/0. Hoe groot is de uitkeering per oprichtersaandeel.

1773) Drie wissels, samen groot ƒ24000,— nominaal, werden op 5 September bij de Nederlandsche Bank verdisconteerd met 3 °/0 disconto en brengen ƒ23930,— op. De eerste vervalt 23 September, de tweede 3 October, de derde 2 November. Het disconto op den eersten is het dubbele van dat op den tweeden. Hoe groot is elke wissel?

1774) Rotterdam ontvangt op 15 Mei van Havre: RM 12520.80 per 15 Juni, JiM 8321,45 per 18 Augustus en RM 20841,38 per 3 September op Hamburg, met order om deze wissels te verkoopen en van het netto provenu £ 1868.15.9 naar Londen over te maken. Hij verkoopt de wissels op Hamburg a 58,40 per 3/m met 3J °/0 disconto en f #/00 courtage en koopt

Sluiten