Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1811) In Januari 1905 gaf Amsterdam verkooprekening aan de AtjehscheHandel Mg. over 350 balen zwarte peper als volgt:

bruto 15504^ KG, tarra 1 KG per baal, a 28J- ct per £ KG, contant 1 °/0, zeeassurantie £ »/0 over f 8800,-, molestassurantie 1 o/00 0ver ƒ 8800,—, polis ƒ 0,30, vracht ƒ 517,33, premie ƒ 12,75, loskosten ƒ12,93, losceel, schuitvracht, opslaan, wegen, pakhuishuur en kleine onkosten

ƒ 45,10, makelaarscourtage °/0 over het verkoopsbedrag op tgd,

commissie °/0 over het bruto-provenu.

Bereken hoeveel °/o courtage en hoeveel °/0 commissie in die rekening voorkwamen, als het netto provenu ƒ 7665,50 bedroeg en het percentage der commissie 3 maal dat van de courtage was. !)

1812) Parijs remitteert op 1 Februari 1906 naar Amsterdam ƒ20071,17 in een zichtwissel gekocht a 206,25 per 3/m met 4 °/0 disconto en £ % courtage. Deze wissel dient ter overmaking van het netto provenu van twee, op dien dag door Parijs voor rekening van Amsterdam verkochte wissels, zijnde BM 16300,— op Hamburg per 26 Maart en een wissel op Londen per 9 Maart. De eerste is verkocht è, 122,65 per 3/m, disconto 4 °/0, de tweede a 25,20 per k/z., disconto 3 °/0. Parijs berekent over de verkochtewissels ^ °/o provisie en -J- °/0 courtage, beide over het bruto provenu. Hoe groot was de wissel op Londen? *)

1813) Een specerijpark op Banda heeft te New-York laten verkoopen 1 kist van 4 blikken vanielje, bruto 35 KG, tarra 10 KG, a $ 1,40 per — Bij de verzending kwamen de volgende onkosten voor: vracht tot SanFrancisco f 22,75; assurantie 1^- °/0 over ƒ 400,—; polis ƒ1,50; wegen f 0,25; terwijl New-York in rekening heeft gebracht: vracht van San-Francisco $ 2,46; pakhuishuur $ 1,— ; assurantie $ 0,25 en commissie 5 °/0. — Als 112 <&' gelijk zijn aan 50 KG, en New-York de opbrengst remitteert a 40^-, wordt gevraagd, wat Banda per £ KG ontvangt en een formule samen te stellen, waarmede Banda die berekening gemakkelijk kan uitvoeren. 2)

1814) In een Maatschappij met een volgestort aandeelenkapitaal van ƒ 2.500.000,— wordt de winst als volgt verdeeld: eerst 4 °/o dividend, van de rest 10 °/0 voor het reservefonds, daarna ^ van het overblijvende voor tantièmes. Het overige wordt tot in kwart percenten nauwkeurig als dividend uitgekeerd.

Als nu in zeker jaar het onverdeelde saldo $ bedroeg van het bedrag der tantièmes, terwijl in 't geheel 5£ °/0 dividend werd uitgekeerd, vraagt men hoe groot de winst was. J)

1815) Amsterdam gaf 16 December 1905 £ °/# premie voor $ 50000,— Mexico Binnenland 3 °/0, in koopers keuze tot ultimo Februari 1906 te

!) Acte-examens middelbaar onderwjjs. 2) Examens Ned. Instituut van Accountants.

Sluiten