Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wil men aantoonen, dat wijziging in de volgorde der posten bjj de staffelmethode geen verandering brengt in het saldo van rente, ook dan niet als eenige poston na den dag van afsluiting vervallen, dan volge men het in § 431 gegeven bewjjs.

Op dezelfde wijze, waarop in het voorgaando de progressieve en de staffelmethode in elkaar omgezet zijn, kan men de retrograde en de staffelmethode in elkaar omzetten.

Het bestek van dit werk laat niet toe, dit alles uitvoerig te behandelen.

§ 433*. In het reglement van de „Vereeniging voor den Effectenhandel" te Amsterdam is — waar provisie genoten wordt in den vorm van rente, bijv. bij het leenen van geld on call — verplichte renteberekening aan de leden voorgeschreven. Later is bepaald, dat bij wederzijdsche rentevergoeding in rekening-courant deze berekening van rente moet plaats hebben over elk saldo van kapitaal, n.1. „dat de loden verplicht zijn in rekening„courant met afwisselende credit- en debet-saldi de credit- en debet-rente„nummers afzonderlijk uit te trekken, met dien verstande, dat niet hetzelfde „percentage op credit-saldo mag worden vergoed als voor debet-saldo wordt „belast; dat het dus niet geoorloofd is, de bij reglement voorgeschreven „rente alleen over het saldo der rentenummers te berekenen".

Deze beslissing is genomen naar aanleiding van verschillende door leden gevraagde inlichtingen. Intusschen blijkt hieruit al weer, dat bij verschil van rentestand het gebruik bestaat, om rente over het saldo der renteproducten in rekening te brengen. Immers, anders zou het niet noodig geweest zyn, eenerzjjds inlichtingen te vragen, anderzijds voorschriften te geven.

§ 434. De rekening-courant met perioden. In§ 186 is gebleken, dat het bij de rekening-courant met een rentevoet, die voor het debet even hoog is als voor het credit, maar die in den looptijd der rekening verandert, gebruikelijk is, de posten te rangschikken in de volgorde der datums van inschrijving en in elke periode alle posten op te nomen, die vóór de rentewijziging ingekomen zijn.

Toch is dit gebruik niet zonder uitzondering. Vooral de Engelschen rangschikken in dit geval de posten naar de vervaldagen en nemen in elke periode alleen die posten op, welke vóór den datum der renteverandering vervallen. Deze wijze van renteberekening is waarschijnlijk de oudste. Dat zij is blijven bestaan, ook op sommige kantoren in andere landen, dank zij vermoedelijk aan het conservatieve karakter der Engelschen. Dat zjj langzamerhand in onbruik geraakt, heeft zij voornamelijk te wijten aan de volgende oorzaken: 1) zij is ongeschikt, om de berekening der renteproducten van dag tot dag bij te houden; 2) zij sluit eenvoudige toepassing uit van de progressieve en van de retrograde methode. Wij zullen haar, ter onderscheiding, do Engelsche methode met perioden noemen. Hier volgt de oplossing van voorbeeld 210 (§ 186) naar deze methode.

Sluiten