Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opmerkingen. 1. De „vermenigvuldigers" vormen een rekenkundige reeks even als de met gelijke verschillen opklimmende wisselkoersen. Men kan dus een tweetal, bijv. die, welke tyj den laagsten en den hoogsten wisselkoers belmoren, door deeling en de overige door interpolatie bepalen.

2. Verstaat men onder percentgebroken de breuk, die het percent kan vervangen (bijv. 0,02 ter vervanging van 2 °/0), dan heeft men: de som of het verschil van den „vermenigvuldiger" en het percentgebroken, die bij een gegeven wisselkoers behooren, is gelijk aan de eenheid. Waarom't

Dit geeft blijkbaar een zeer eenvoudig middel aan de hand, om uit een „tafel van vermenigvuldigers" een percententafel af te leiden en omgekeerd.

3. De percententafels vereischen in den regel een onbeduidende berekening, om den verlangden parikoers te bepalen. De „tafels van vermenigvuldigers" daarentegen vorderen in 't algemeen een omslachtige vermenigvuldiging, in elk geval zonder uitzondering meer werk dan de percententafels. Daarom hebben de „tafels van vermenigvuldigers" niet de geringste waarde voor do practijk. Zij zijn er onbekend, terwijl percententafels er in druk voorkomen.

f) By de Goederen.

§ 444. Wolhandel. Wol wordt onder bijzondere voorwaarden verkocht. Het is niet mogelijk haar zonder groot risico te koopen, zoolang ze niet gezuiverd is. De zuivering brengt intusschen mede, dat de wol een min of meer aanzienlijk bedrag aan vocht vast houdt, zoodat de kooper ook na de zuivering nog te veel risico loopt, als niets omtrent vochtgehalte wordt overeengekomen. Dientengevolge is het gebruik ontstaan, om den prijs van gewasschen wol te noteeren per gewichtseenheid van een bepaald vochtgehalte.

In de centra van den wolhandel bestaan dan ook inrichtingen, die na eiken inkoop van wol een zeker aantal monsters trekken, deze samen wegen en in absoluut drogen toestand brengen, het zoo ontstane gewichtsverlies vaststellen en aan de betrokken partijen mededeelen, waarna de koopsom met of zonder behulp van in den handel bestaande tabellen wordt bepaald. Ter toelichting het volgende voorbeeld.

Een fabrikant te Eindhoven hoopt van Antwerpen 9 balen gewasschen Kaapsche wol, tcegende samen 1057,250 KG, netto tarra 27,— KG, a fr 3,85 (per KG, basis 17 °/0 vocht), rabat 3 °/0, hosten van vochtonderzoeh fr 5,42.

Voor het voclitonderzoek worden uil de partij 6 monsters getrohhen, die samen 2,55000 KG wegen en in absoluut drogen toestand een gewicht hebben van 2,16930 KG.

Hoe hoog is het factuurbedrag ?

De prijs per KG, basis 17 °/0 vocht, geldt voor wol, waarin op elke

Sluiten