Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 12. ltij Koninklijk besluit worden do kantoren aangewezen, waar de pasmunt tegen rijksdaalders, guldens en halve guldens kan worden ingewisseld, mits het aangeboden bedrag niet minder zij dan vijftig gulden in zilveren, of tien guldon in andere pasmunt.

Art. 13. 's Rijks munt is niet verplicht partijen goud aan te munten in tienguldenstukken beneden driehonderd kilogram en in dukaten beneden honderd kilogram.

Art. 14. Het muntloon kan voor gouden tienguldenstukken niet hoogcr worden gesteld dan op vijf gulden per kilogram werks.

Wissels. Sedert 1 Maart 1909 is te Botterdam de noteering der wisselkoersen gewjjzigd. Zij bestaat nu uit twee afdeelingen. l)e eerste, A, geeft de zichtkoersen voor wissels in vreemd geld, getrokken op Rotterdam of op plaatsen, voor welke liotterdam de naastbij liggende handelsplaats is. Do tweede, U, bevat de korte koersen voor den handel te Rotterdam in wissels op het buitenland.

WISSELKOERSEN TE UOTTEltDAM.

1 Maart 1909.

A. O m r e k o n i n g s k o e r s e n,

(overeenkomstig art. 15G Wetb. v. Koopli.) vastgesteld door de Commissie voor do noteering van wissels op Rotterdam enz.:

Per

Ponden Sterling £ 1 f 12,12^

Reichsmarken RM 100 , 59,11

Francs (Fransdie) Frs 100 „ 48,07

* (Belgische) , 100 , 48,—

» (Zwitsersche) , 100 , 48,12^

Ijires Lir. 100 , 47,90

Dollars (Amerik.) § 1 , 2,484-

Boebels Bs 100 , 127,75

Kronen (Oostenrijksche) Kr. 100 , 50,50

, (Noorsche) , 100 , 66,50

B. Korte Koersen,

(8-daagsch ongezegold papier).

Disconto. Per

Londen 3 °/0 £ 1 f 12,11.1

Duitsclie Bijksbankplaatsen . . . 3^ , BM 100 59,05

Parijs 3 „ Frs 100 , 48,02^

Antwerpen en Brussel 3 , , 100 , 47,92^

Zwitsersche Bankplaatsen.... 3 , , 100 „ 48,—

Italiaansche Bankplaatsen ... 5 , Lir. 100 „ 47,80

Weenen 4 „ Kr. 100 , 50,40

Disconto van wisselbrieven 3 ft/o en van promessen n/0.

Sluiten