Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 12. Hij Koninklijk besluit worden de kantoren aangewezen, waar de pasmunt tegen rijksdaalders, guldens en halve guldons kan worden ingewisseld, mits het aangeboden bedrag niet minder zij dan vijftig gulden in zilveren, of tien gulden in andere pasmunt.

Art. 13. 's liijks munt is niet verplicht partjjen goud aan te munten in tienguldenstukken beneden driehonderd kilogram en in dukaten beneden honderd kilogram.

Art. 14. Het muntloon kan voor gouden tienguldenstukken niet hooger worden gesteld dan op vijf gulden per kilogram werks.

Wissels. Sedert 1 Maart 1909 is te Rotterdam de noteering der wisselkoersen gewijzigd. Zij bestaat nu uit twee afdeelingen. De eerste, A, geeft de ziehtkoersen voor wissels in vreemd geld, getrokken op Rotterdam of op plaatsen, voor welke ltotterdani de naastbij liggende handelsplaats is. De tweede, B, bevat de korte koersen voor den handel te Botterdam in wissels op het buitenland.

WISSELKOEKSEN TE liOTTEBDAM.

1 Maart 1909.

A. Omrekeningskoersen,

(overeenkomstig art. 156 "Wetb. v. Kooph.) vastgesteld door de Commissie voor de noteering van wissels op Rotterdam enz.:

Pu

Ponden Sterling £ 1 f' 12,12^

Reiehsmarken KM 100 , 59,11

Francs (Fransche) Frs 100 „ 48,07

, (Belgische) , 100 , 48,—

„ (Zwitsersche) , 100 , 48,12.^

Lires Lir. 100 , 47,90

Dollars (Amerik.) $ 1 , 2,481

Koebels Ks 100 , 127,75~

Kronen (Oostenrijksche) Kr. 100 , 50,50

, (Noorsche) 100 „ 66,50

B. Korte Koersen,

(8-daagsch ongezegeld papier).

Disconto. Per

Londen 3 °/0 £ 1 f 12,11.J-

Duitscho Rijksbankplaatsen . . . 3£ , RM 100 .. 59,05

Parijs 3 „ Frs 100 , 48,02^-

Antwerpen en Brussel 3 „ , 100 , 47,92^

Zwitsersche Bankplaatsen.... 3 , , 100 „ 48,—

Italiaansche Bankplaatsen ... 5 „ Lir. 100 , 47,80

Weenen 4 „ Kr. 100 , 50,40

Disconto van wisselbrieven 3 °/0 en van promessen 3^ °/0.

Sluiten