Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(fl c/m), die vóór 1857 bestond, werd verdeeld in GO Kreuzcr a 4 Pfcnnigc-, 20 fl dm bevatten 1 Wiener-Kölnische Mark of 233,87 G fijn zilver. In 1857 werd de Gulden oesierreichischcr Wiihrung (// o/u>), die thans nog als rekeneenheid bestaat, ingevoerd (45 fl o/io — 500 G fijn zilver). 100 fl c/wi = 105 flofw (volgens de wet). Maten en gewichten: liet metrieke stelsel;

1 metrischer Centner(q) — 100 KG, 1 Tonne(t) — 1000 KG. Tot de oudere grootheden behoort de Wiener-Kölnische Mark (zie boven) en de Wiener Mark — 1!; Wiener-Kölnisclic Mark.

Bü § 303. De vergoeding voor onderwicht is thans: bij Doppelkronen en 5-roeiei-stukken beide Ko/w 1,475 voor elk ontbrekend vol half gram.

PANAMA. Munten: In 1905 is een nieuwe muntregeling ingevoerd. Munteenheid is de bulboa in goud, wegende 1,672 G met een gehalte van 0,9, dus gelijk aan den Noord-Amerikaanschen gouden $. Deze dollar en zjjn onderdeelen zijn wettig betaalmiddel. De in omloop zijnde Columbiaansche munten zullen worden ingetrokken.

PERZIE. Munten: in goud: de dubbele ashrafi — 4 tomans, de ashrafi =

2 tomans, de penjzari = 1 toman — 10 krans (francs), de dozari = 4 krans; in zilver: stukken van 5, 2 en 1 kran, 10, 5 en 3 shahi-, 1 kran = 20 shahi.

PERU. Munten: In 1901 is de gouden standaard ingevoerd met een munt, in gewicht en gehalte overeenkomende inet het Kngelsche £, onder den naam lïbra als eenheid. In goud worden geslagen stukken van 1, ^ en | libra. 1 lïbra =10 sols (zilver) a 10 dincros a 10 centavos. Sedert 1 Maart 1903 heeft betaling in goud plaats. Het Engelsclie £ en £ £ zijn wettig betaalmiddel.

PUILIPPIJNEN. Munten: In 1903 werd ingevoerd de peso, in gewicht en gehalte gelijk aan den Noord-Amerikaanschen zilveren $, maar in waarde geljjk gesteld aan de helft van den Noord-Amerikaanschen gouden $. 1 peso — 100 centavos. Verder is de Mexikaansche S niet meer gangbaar. Daar het zilver na 1903 herhaaldelijk steeg, kwam do peso in waarde boven een halven Noord-Amerikaanschen gouden $ en verdween dientengevolge uit het verkeer. Daarom werd in 1905 voorgesteld, goudstukken van 5 pesos en daarboven voor de Philippijnen te laten aanmunten. In 1906 echter werd besloten, de oude pesos te vermunten tot nieuwe met een gewicht van 20 G en een gehalte van 0,800.

PORTUGAL. Munten: zie § 282. In October 1904 werd een wetsvoorstel ingediend, waarbij de luso {franc) van 100 ccntesimos de eenheid zou zijn. Van dit voorstel is echter niets gekomen. Toch kondigde de troonrede van Juni 1906 wijziging van de muntwet aan. Ook van deze wijziging is tot heden (1909) niets gekomen. Maten en gewichten: het metrieke stelsel.

RUMENIË. Munten: het stelsel der Latijnsche unie, § 268. I)e franc wordt lëu (mv. le'i) genoemd en verdeeld in 100 bard. Sedert 1891 heeft Eumenië den gouden standaard, inet stukken van 100, 50, 25, 20 en 12£ le'i. Er ontstond later oen goudagio, dat in 1902 verdween.

Sluiten