Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor drankzuchtigen (Washingtonian-Home) is in 1857 gesticht te Boston, de stad die het middelpunt was van de matigheidsbeweging. In 1886 werden in deze inrichting 379 zieken behandeld. Dr. Day, die aan 't hoofd er van staat, heeft een onderzoek ingesteld, loopende over 5000 individuen, die gedurende ruim 10 jaar in het „Home" zijn behandeld: 42% van hen is abstinent gebleven. Het sanatorium van den staat New-York, dat in 1864 te Binghampton werd geopend, ging teniet door slechte leiding en werd in een krankzinnigengesticht veranderd. Een ander groot sanatorium werd in 1867 te Brooklijn gesticht, het Inebriate's Home for Kings-County of Fort-Hamilton. De directeur, Dr. Mason, heeft bevonden dat van 2000 gedurende 10 jaar uit het sanatorium ontslagen drankzuchtigen 44°/0 totaal genezen was. In 1872 waren reeds in 8 staten van de Unie 11 van zulke inrichtingen en in 1895 waren er 40, waarvan de zooeven genoemde de voornaamste zijn benevens het in 1878 gestichte Walnut-Lodge Hospital te Hartford (Connecticut), dat door Dr. Crothers wordt bestuurd. De meeste van deze inrichtingen hebben haar ontstaan te danken aan het particulier initiatief, maar krijgen subsidies van den staat. De artsen en ambtenaren aan deze inrichtingen hebben zich sinds 1870 vereenigd tot de American Association for the Cure of Inebriates, die de handelingen van hare jaarlijksche algemeene vergadering openbaar maakt, waarin men alles kan vinden over doel en resultaten van deze sanatoria. „Intemperance is a disease" is in de eerste vergadering van de geneesheeren en ambtenaren aan de Amerikaansche drankzuchtigen-

Sluiten