Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechters van zijn woonplaats controleeren deze getuigenis en verklaren eveneens dat hij gewoontedrinker is en dat ze hem op de gevolgen van zijn aanvraag hebben gewezen. Eenmaal in 't gesticht toegelaten, kan de verpleegde, tenzij bij genezing, niet worden in vrijheid gesteld voordat de door hem bepaalde tijd om is. De directeur van de inrichting zendt binnen twee dagen aan de overheid een rapport over iederen nieuw ingebrachten zieke. In 1888 heeft het Engelsche parlement eenige weinig beteekenende veranderingen aangebracht in de wet, die voortaan den naam droeg van „Inebriates act 1879 and 1888," en in geheel Gr. Britannië werd toegepast. Gebreken van deze wet zijn dat de opname in de gestichten niet van ambtswege mogelijk is, de te groote formaliteiten en het te laag gestelde maximum van een jaar.

Den twaalfden Augustus 1898 is er een nieuwe Engelsche wet op de drankzucht tot stand gekomen. Volgens de eerste paragraaf van deze wet kan ieder, die schuldig is bevonden aan een delict, waarop gevangenis of strafarbeid staat, als de rechter overtuigd is dat dronkenschap de directe of meewerkende oorzaak der strafbare daad is geweest en de beklaagde een gewoontedrinker is, door rechterlijk vonnis behalve of inplaats van tot de straf veroordeeld worden tot een hoogstens driejarig verblijf in een staatssanatorium voor drankzuchtigen of in een door den staat geconcessioneerd gesticht van dien aard, waarvan de leider hem wil opnemen. § 2 zegt, dat ieder gewoontedrinker, die zich schuldig maakt aan een der in het aanhangsel genoemde delicten en in de laatste 12 maanden min-

Sluiten