Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stens 3 maal voor een gelijk delict is gestraft, kan veroordeeld worden tot een hoogstens driejarig verblijf in een gesticht, gelijk aan het in \ 1 genoemde. De in het aanhangsel tot § 2 genoemde delicten zijn: het zich in kenlijken staat van dronkenschap op den openbaren weg bevinden ; het in dronken toestand rumoer of burengerucht maken op den openbaren weg; in denzelfden toestand een wagen, paard of automobiel leiden, in het bezit zijn van een geladen vuurwapen, enz. De wet bepaalt verder dat de staatssecretaris staatssanatoria kan stichten en dat de uitgaven daarvoor gedekt worden door de gelden, die het parlement er voor heeft toegestaan. Voor ieder staatssanatorium voor drankzuchtigen gelden de gevangeniswetten. Alleen lijfsstraffen zijn in ieder geval uitgesloten. Den Oen Augustus 1899 zijn eenige onbelangrijke wijzigingen in de wet gekomen.

In 1898 waren er in Engeland 14 drankzuchtigengestichten voor 213 zieken. In het jaar 1899 zijn tengevolge van de nieuwe wet 5 nieuwe sanatoria voor drankzuchtigen gesticht en geconcessioneerd, 4 voor mannen en 1 voor vrouwen. 2 andere gestichten, één voor mannen en één voor vrouwen worden nog geopend.

Of de toepassing van de gevangeniswetten in de sanatoria voor drankzuchtigen een geschikt middel is tot genezing van de patiënten is hoogst twijfelachtig. Dr. Ruysch, een specialiteit voor het asylwezen hier te lande, heeft op 't in het vorige jaar gehouden congres der Nederlandsche vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken die dwangmaatregelen der Engelsche wet scherp gehekeld.

Sluiten