Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De resultaten zijn niet minder dan in de buitenlandsche inrichtingen. De oorzaken waardoor niet nog meer patiënten herstellen zijn volgens Dr. Ruysch het gemis aan patronaat en aan leiding en hulp voor herstelden bij hun terugkeer in de maatschappij en in den ouden kring, het nog steeds van tijd tot tijd opnemen van patiënten, die voor de verpleging hier niet passen en vooral een te kort verblijf in de inrichting. Van de patiënten, opgenomen in de jaren 1896—'99, herstelden dan ook 70% van hen, die 1 jaar of langer te Hooghullen waren, 60% van hen,'die er 9 maand vertoefden en slechts 28% van hen, die van 6—9 maand werden verpleegd.

Te Princenhage bestaat sinds enkele jaren een sanatorium voor drankzuchtigen dat op Christelijke leest is geschoeid. De in 1898 verbouwde Villa Wilhelmina, waarvan de Heer Kloot directeur is, terwijl als medicus aan de inrichting is verbonden Dr. Moerel te Breda, kan 24 patiënten bevatten. Het verpleeggeld bedraagt er, behalve f 25.— entrée, per drie maanden bij vooruitbetaling f 250 voor de le en f 150 voor de 2e klasse. De inrichting heeft een grooten tuin met broeikas en loods, en is mooi gelegen. Over het gesticht bestaat een commissie van toezicht: de Heeren Mr. J. M. Hoog, referendaris aan het departement van waterstaat, handel en nijverheid, te 's-Gravenhage, L. Roosmale Nepveu, gepensionneerd kolonel, adjudant der Koningin in buitengewonen dienst, te Doorn, en Dr. F. van Gheel Gildemeester, predikant bij de Xed. Herv. Gemeente, te s Gravenhage. Volgens het jaarverslag zijn 81% van de patiënten genezen, wier gemiddelde verblijftijd in de inrichting öl/3 maand was.

Sluiten