Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 5. Alle verzoeken tot plaatsing in een drankzuchtigensanatorium volgens art. 4 moeten worden ingediend bij de rechtbank van het arrondissement der woonplaats van den drinker.

Woont hij in het buitenland, dan moet de aanvraag worden gericht tot de rechtbank van zijne laatste woonplaats in Nederland.

Art. 6. De daadzaken, waaruit van de in art. 4a vermelde gewoonte kan blijken, moeten bij het \ erzoekschrift bepaaldelijk worden opgegeven en worden bevestigd noor een geneeskundige verklaring.

Ar 1. 7. De rechtbank zal hem, wiens plaatsing in een drankzuchtigensanatorium is verzocht, moeten ondervragen. Is hij buiten staat zich te verplaatsen, dan zal de ondervraging in zijne woning moeten geschieden, door een of meer daartoe benoemde rechters, door den griffier vergezeld, en in alle gevallen in tegenwoordigheid van het openbaar ministerie.

De ondervraging zal niet vroeger kunnen plaats hebben, dan nadat het verzoekschrift aan hem, wiens plaatsing is verzocht, zal zijn beteekend.

Art. 8. Het vonnis op een verzoek om plaatsing in een drankzuchtigensanatorium, zal niet anders dan op een openbare terechtzitting kunnen worden uitgesproken, na verhoor of behoorlijke Oproeping der partijen, en op de conclusiën van het openbaar ministerie.

Art. 9. De ondervraging van art. 7 is niet noodig

Sluiten