Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een kind gericht zal moeten worden, moet benoemd worden door den kantonrechter.

XXVIII.

Ten onrechte besliste de rechtbank van Dordrecht bij vonnis van 22 November 1899, W. 7426, dat een vordering tot scheiding van tafel en bed op grond van buitensporigheden en mishandelingen, door een man ten opzichte van zijn vrouw gepleegd, niet ontvankelijk is, als die mishandelingen en buitensporigheden gevolgen zijn van een zielsziekte.

XXIX

Het hooger beroep inzake van curateele moet op straffe van niet ontvankelijkheid bij verzoekschrift worden aangebracht.

XXX.

Cassatie is niet mogelijk van de beschikking van den president eener rechtbank.

XXXI.

Ten onrechte verklaarde het hof te 's-Gravenhage bij arrest van 13 Juni 1898. P. v. J. 73, de dagvaarding geldig, waarin was gesteld, dat eischeres hetzij krachtens erfdienstbaarheid, hetzij krachtens recht van gemeenen buurweg, bevoegd was, vrij uit te wegen van haar perceelen over die van gedaagde naar den publieken gemeenteweg, zonder aanvoering van feiten, waaruit het bestaan dier gepretendeerde rechten zou voortvloeien.

XXXII.

De goederen van art. 21 faill. wet behooren tot den faillieten boedel.

Sluiten