Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Dat de verloskunde zoo laat eene wetenschappelijke ontwikkeling kreeg, had zijne oorzaak daarin, dat in de oudste tijden de geneesheeren nooit gehaald werden bij eene natuurlijke geboorte. De geneesheeren toch hadden met de lijdende menschheid te doen en hun werk was het om de verloren gezondheid te herstellen.

Het ligt voor de hand, dat men in de oudste tijden eene verlossing beschouwde als eene natuurlijke functie, maar aangezien de verlossingen niet altijd een natuurlijk verloop hadden en niet altijd met het gewenschte succes bekroond werden, was men wel verplicht de vrouwen te hulp te komen. Zoo traden dan ook de vrouwen, die zelf de moeiten en smarten eener verlossing hadden doorstaan, het eerst op om hare natuurgenooten de behulpzame hand te bieden. Terwijl verder een zieke de hulp en raad van iedereen inriep, en men zelfs de gewoonte had zwaar zieke menschen aan den openbaren weg neer te leggen, opdat ieder voorbijganger hem naar zijn beste weten zou kunnen raden, trok de vrouw, die baren moest, zich in stille eenzaamheid terug, en slechts haar man en vriendinnen of buurvrouwen hielden haar gezelschap.

■1

Sluiten