Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorschriften, die men in verschillende gevallen te volgen heeft. Na de behandeling van de natuurlijke baring, gaat hij over tot de verlossingen, die geen natuurlijk verloop hebben. De tijdsduur van de zwangerschap stelt hij op negen maanden, maar hij ontkent volstrekt niet, dat er gevallen zijn, waar de zwangerschap langer of korter duurt. Mauriceau is niet van meening, dat de bekkenbeenderen tijdens de graviditeit of tijdens den partus uiteenwijken. Aangezien hij in dit opzicht tegenover de meesten zijner tijdgenooten staat, geeft hij eene zeer uitvoerige beschrijving van de bekkenbeenderen, eene beschrijving veel uitvoeriger dan er ooit te voren geschreven is. Hij wijst de verschillen aan tusschen een mannelijk en een vrouwelijk bekken. Het vrouwelijk bekken is veel grooter dan dat van den man. De afmetingen van den bekkeningang zijn bij het vrouwelijk bekken veel grooter dan bij het mannelijke. De zitbeenderen zijn in het kleinste vrouwelijk bekken zelfs nog veel verder van elkaar verwijderd dan bij het bekken van den grootsten man. Het vrouwelijk bekken heeft verder het os sacrum iets meer naar achteren geplaatst en het os pubis is iets meer afgeplat. Al deze verschillen in de afmetingen maken het bekken van eene vrouw juist groot genoeg 0111 het kind te bevatten en de noodige ruimte te geven voor den doortocht en voegt Mauriceau er aan toe: het is niet noodig, dat de beenderen in hunne gewrichten loslaten.

Mauriceau verbiedt ernstig de verlossing te verhaasten: men moet wachten totdat de ware weeën optreden en deze niet verwarren met de zoogenaamde valsche weeën. Om dit te bewijzen haalt hij tal van voorbeelden aan.

De opmerkingen van Mauriceau over het verwijderen van

Sluiten