Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genomen, om te laten zien, hoe Portal in weinige woorden veel weet te zeggen.

HET EERSTE HOOFDSTUK.

De Baaring' geschied op tweederhande wijsen, ofte door enkele werking' der natuur, dat is, door de vlagen van de Moeder, die haar Kind sonder toedoen van Vroed'meester ofte Yroed'vrouwe ter wereld brengt, ofte sy geschied met hulp' ende handreiking' van een Meester ofte Vroed'vrouw'.

Van dese laaste wyse hebben de Schryvers seer verschillig gesprooken, doch sonder myn daar in op te houden, sal ik enkelijk voorstellen het geene ik gesien, ende door ervarenheyd geleert hebb'.

Om met de natuurlijke Baaring' te beginnen. Soo een Vroed'meester ofte Vroed'vrouw' ontboden word by een swangere Vrouw' die op haar rekening' is, en de vlagen voelt in den Buyk, omtrent de Blaas en Schaambeen, en in de Lenden, soo moet hy haar vragen, of die vlaagen ook neersetten op de Schaamdeelen en op het Fondament: Soo de vlaagen swaar zyn, soo dat het arbeyd schynt te sullen werden, sal men voor eerst de Vrouw' onderslaan om de waare geschapenheyd te weten.

Om sulks behoorlijk te doen, moet men, de handen warm, en de nagels gekort zijnde, de voorste vinger van de reghter ofte linker hand, na de gelegenheyd van 't bedd, smeeren met versche Boter, of eenige andere vettiglieyd die geen reuk heeft. Men sal dese vinger in de Scheede van de Lijfmoeder inbrengen, acht nemende van de Pisleider, die aan de oppersyde legt, niet te beschadigen, ende met het eynde van dese vinger sal men de mond

Sluiten