Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Lyfmoeder gemakkelijk bereiken, alsoo deselve seer door den arbeyd na buyten neergeset is, dat men in de reghte en volkomen arbeyd voelt, dat deselve zich opent en verwydert. Dit is waar op de Vroed'meester en Vroed'vrouw' wel moeten acht slaan, om net t' onderscheiden of een Vrouw' waarlijk in arbeyd is ofte niet, opdat sy geen verkeerde voorsegginge mogen doen.

Het gebeurt somwylen dat de Lyfmoeder van een swangere Vrouw' zich opent tot ontlasting van eenige overtollige vochtigheyd, ende dat sy zich naderhand weder sluyt. En ik heb voorvallen gesien, daar de Lyfmoeder zich opende de groote van een Fransche dertiend'half, ende na een wyl' zich weder sloot, sonder eenig ongemak, staande de dragt, by te brengen, dewelke naderhand gelukkig verloste, waarom dese opening' niet genoeg is om t' oordeelen dat' er arbeyd is, maar de Vrouw' moet daar nevens vlaagen gevoelen, ende sulken als wij beschreeven hebben.

Als de Vrouw' in arbeyd is, soo werd de mond van de Baarmoeder wyder ende sachter, maar men moet wel acht neemen hoe sy gekeert staat, ofte na vooren na de Blaas, ofte 11a achteren na den Endeldarm.

Na vooren gekeert zijnde, is de verlossing' gemakkelijker en spoediger, alsoo de verwydering' van d' inwendige Mond in een rechte linie staat met d'uytwendige; in tegendeel als de Mond na achteren gekeert is, is den arbeyd langsaamer en moeijelijker, om dat d' innerlijke Mond niet direct op d' uyterlijke aan staat, ende daarom is ook dese soort van opening' van de Mond van de Lyfmoeder beswaerlijker te bereiken, ende moet de vinger langs het onderste deel van de Scheede, die tegens den Endeldarm aanstaat, ingebragt worden.

Sluiten