Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over is, trekt het water soodanig' te rugg', dat de Vliesen slap worden, tot dat een nieuwe vlaag' deselve weder doet spannen ende uytsetten, om alsoo meer ende meer gewelt te doen op de binne Mond van de Lyfmoeder en die na behooren te verwijderen.

De verwydering van dese Mond geschied allengskens, ende byna sonder dat men 't gewaar word, ende somtijds duurt het in sommige \ rouwen wel eenige dagen, voor en al eer dese verwydering' soo groot is als sy wesen moet; en in andere verlossingen gaat het seer kort, en soo vaardig, dat men er nauwelijks haastig genoeg kan bykomen, ende men siet dat in seer korte tijd de Vliesen, die door het aandringen van het water, niet grooter waren als een Haase-noot, soo groot worden als een Ey, ende somtyds in eenige Vrouwen tot de groote van het Kinds Hooft, en beslaen wel dikwijls den geheelen doortogt, en de buytenste Mond.

Eyndelijk openen zich deze Vliesen: het waterlooptaf, en het Kind komt door de persing' van de Moeder, ende zich zelve, met het hoofd voor, en de rest vervolgens ter wereld; en dit is 't geene wy natuurlyke Baaring' noemen. Het gebeurt somtyds dat het hoofd van 't Kind gebooren zynde, de schouders soo breed zijn, dat het in de weg blyft steken, ende niet kan vorderen: in dit geval moet de ^ roed'meester of de \ roed'vrouw' met groote voorzichtigheyd en oordeel, geholpen door de vlaagen van de Moeder, zich bedienen van beyde haar handen, leggende deselve plat van de syde van 't hoofd, onder d' ooren, ende haaien dan met behendigheyd en oordeel, deselve regt na zich; en dat ondersteld zynde dat het Kind van zich zelfs niet wel soude kunnen ter wereld komen.

Sluiten