Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tjes tot malkanderen, 't geen men altijd moet tragten te doen, en het is seeker, dat de Lydster op dese wyse de helft minder te lijden heeft, als wanneer men de hand eenige reysen in de Lijfmoeder brengt, het Kind word

ook minder vermoeit, gelijk ik verder sal aanwysen

Een levend kind werd geboren. Bij het afhalen van de nageboorte bleek er nog een tweede kind te zijn. Daarom werd de navelstreng van het eex-ste kind dubbel onderbonden en doorgesneden. Dit onderbinden en doorsnijden is tegen den regel. In dezen tijd toch heerschte algemeen de gewoonte 0111 eerst de placenta te doen geboren worden en daarna de streng door te snijden. Bij een geval van de geboorte van een asphyctisch kind handelde Portal als volgt: (aanmerking 13), 't was

een Dochter, die seer flaauw was; ik verloste nogtans de Moeder, eer ik de Streng' af sneed, en leide de warme Nageboorte, soo als sy uyt 's Moeders lichaam quam, op de Buyk van 't Kind, dat op een sagt kussen voor 't vuur lag; Maar terwyl' de flaauwte seer groot was, nam ik een kommetje met Wyn, maakte het warm, Doopte doeken daar in, bewond daar mede het Kind: Ik leide doe de Nageboorte in een pot vol Wyn, die ik aan de kook hulp; als wanneer het Kind wat bequam, na dat het meer als een quartier uurs sonder eenige beweeging', of klopping' van 't hart, of de Streng' gelegen hadd', soodanig ook, dat ik het dood achte te wesen: ik hield ook alle ogenblik een gekneusde Uijen voor haar neus, en aan de slapen van 't Hoofd. Ik het haar Wyn in de Mond blasen, ook in d' Oogen, de Neus, d' Ooren en aan de slapen van 't Hoofd: al het welke soo veel te weeg' bragt, dat het Kind quam te herleven. Het tweede kind werd

Sluiten