Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in voetligging geboren. De placenta werd met zaclit trekken aan den streng verwijderd. Er was eene gemeenschappelijke placenta; de eene streng was in het midden ingeplant, de andere aan den rand. Elk kind had zijn eigen vliezen.

Bij tweelingen wil Portal de navelstreng dubbel afbinden. Men moet, zoo schrijft hij, in de achtste aanmerking, als' er Tweelingen zijn, altijd dese twe knopen leggen, en snyden de Streng' tusschen beyde af, op dat d'eene sluyte het eynde van de Streng' die aan de Navel van 't Kind is, en d' andere het eynde van de Streng dat aan de Nageboorte behoort, die nog in de Lyfmoeder is, en sulks moet geschieden voor het afhalen van de Nageboorte.

üe eerste Knoop werd geleyd twee Vingers breed, boven de Navel van L't Kind, en de twede, die aan de Streng' van de Nageboorte blyft, twee Vingers van d' eerste, en de Streng' werd afgesneden in de midden, tusschen beyde de knoopen.

Sy hebben beyden een gebruyk, om de bloed-vlied te stuyten: d' eerste belet dat het Kind geen bloed en verliese, en bij gevolg het leven; gelijk ik weet van Kinderen, die door dit versuym zyn dood gevonden. De twede knoop belet dat het bloed van de Nageboorte niet afvloeid, door de wegen die aan het Kind, voor syn geboorte het voedsel toebragten, behalven dat, wanneer daar Tweelingen zijn; het andere Kind door die bloed-vlied soude verswakt worden, en mogelyk sterven, en alsoo versteeken zyn van den Doop. De Moeder soude in sware flauwtens kunnen vallen, en in gevaar gebragt worden van te sterven : gelyk ik weet, dat sekere schroomachtige Vroed'-

Sluiten