Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de voeten trekt. Ligt slechts één voet voor, dan trekt men aan dezen en meestal volgt spoedig de andere; mocht dat niet het geval zijn, dan gaat men den tweeden voet zoeken, terwijl het niet noodig geacht wordt aan den eersten eene lis te bevestigen.

Bij stuitligging kan het kind slechts geboren worden als de baringsweg zeer ruim en het kind zeer klein is. Aangezien zulks niet vaak het geval is, wordt de raad gege\en de voeten af te halen. Staat de stuit reeds zeei laag, dan zal men de vinger in de liesplooi slaan en zoo de stuit doen geboren worden. Deze raad geeft Dionis op gezag van Mauriceau, aangezien hij zelf ge ene ondervinding van stuitliggingen schijnt te hebben. Knieliggingen moeten in voetliggingen veranderd worden. Bij eene schoudei ligging zal men den voorliggenden schouder wegduwen en als het hoofd in de nabijheid is, dan zal men trachten het hoofd die plaats te doen innemen. Gaat dat echter niet gemakkelijk, dan zal men op de voeten keeren. Hetzelfde zal men bij rugligging doen, terwijl Dionis er op wijst voorat den rug goed op zij te duwen. Ligt de borst ot de buik voor dan keert men op de voeten. De keering geschiedt op ée'n voet, doch na volbrachte keering wordt de tweede voet opgezocht. Van het voorstel van Paré om een uitgezakten arm zoo mogelijk af te snijden of het voorstel van Mauriceau 0111 den uitgezakten arm van het lichaam af te draaien wil Dionis niets weten. Hij zelt gelooft ook niet, dat Mauriceau zooiets ooit gedaan heeft. Als door het vroeg afloopen van het vruchtwater de keering niet gelukt, dan moet de hand ingebracht worden om het hoofd weg te duwen. Keering op het hootd wordt afgeraden als zijnde te moeilijk in de uitvoering.

Sluiten