Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PhHippe Pen was Maitre Chirurgien, ancien Prévöt et Garde des Maitres Chirurgiens jurés. Hij was langen tijd chirurgijn in het Hotel-Dieu en kreeg toen eene groote voorliefde voor de obstetrie. Door uitsluitend daarvan zijn werk te maken verwierf hij zich spoedig den naam van den bekwaamsten accoucheur te zijn. Hij stierf 10 Februari 1707. Zijne werken zijn:

La pratique des accouchemens. Paris 1694 in 8°.

Réponse aux observations de M. Mauriceau. Paris 1695 in 8°.

Het eerste werk is het resultaat van zijne ervaring gedurende 40 jaar, in welke tijdsruimte Peu beweert 5000 obstetrische gevallen behandeld te hebben. Jammer genoeg vinden we hier nog te veel methode en te veel kunst en te weinig waarneming om te weten, wat de natuur vermag. Hij behandelt eerst de natuurlijke geboorte , waarbij geen vreemde hulp noodig is, en zooals men het gewoonvindt: permi beaucoup de peuples grossieres et rustiques. Bij de cultuurvolken wenscht men het voorkomen en liet verlichten van de geringste bezwaren met alle middelen, die we bedenken kunnen. Zoo komen we aan de inspanning \ an de natuur met onze kunst te hulp en hoewel we ons van eene goed overdachte methode bedienen om het de vrouw bij de baring gemakkelijk te maken, zoo noemen we toch die gevallen natuurlijk, die zonder al te groote moeilijkheden eenen gunstigen uitslag hebben.

De invloed van het bekken op de zwangerschap en de baring wordt in algemeene trekken, maar niet in bijzonderheden behandeld. Hij ontkent het meegeven van de schaambeensverbinding gedurende den partus; in zijne verloskundige praktijk had Peu het nooit gezien Als het nut

Sluiten