Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZICHT.

Met den grooten lust tot studie en onderzoek zag men in de zestiende en zeventiende eeuw de verloskunde even als de andere vakken eene groote verandering ondergaan. Ambroise Pare' en zijn leerling Guillemeau schreven op verloskundig gebied werken van beteekenis en verwierven zich daardoor een onsterfelijken naam. Frankrijk was de andere landen ver vooruit en kon reeds tal van mannelijke verloskundigen van goeden naam aanwijzen, terwijl elders de obstetrie nog uitsluitend door vrouwen werd uitgeoefend. Anna van Oostenrijk en Maria Theresia lieten zich bij voorkomende gelegenheden uitsluitend door vroedvrouwen bedienen, terwijl in Frankrijk vele mannelijke verloskundigen als Bonamy, Fran<?ois Mauriceau, Desforges, de Frades, Paul Portal, Philippe Peu en anderen hunne sporen reeds hadden verdiend. In 1096 werd er in Duitschland op gewezen, dat de chirurgijns in Frankrijk meer bekwaamheid hadden in de verloskunde dan hunne collega's in andere landen. Deze nieuwigheid had ook hare tegenstanders en werd heftig aangevallen o.a. door Docteur Hecquet, doyen de la Faculté. Zijne tegenwerking baarde groot opzien, doch had weinig succes en eindigde in een twistgeschrijf, dat zich bezig hield met de physische eigenschappen van den verloskundige.

Door den loop der omstandigheden werd de uitoefening der obstetrie aan de chirurgijns overgelaten. Evenmin als de vroedvrouwen genoten ze eene wetenschappelijke oplei-

Sluiten