Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

HET FIDEÏSME.

Afdeeling I.

Het Fideïsme in zijn optreden.

In 1879 gaf prof. Ménégoz, toen reeds hoogleeraar te Parijs, een werk uit, getiteld: Réflexions sur 1'Évangile du salut. Dit werk bevat 62 stellingen. In de inleiding die er aan voorafgaat zegt de schrijver ongeveer het volgende: De oude wereldbeschouwing is door de wetenschap onmogelijk geworden, zoodat ook eene herziening van de theologie noodzakelijk is. Tweemaal reeds is het Christendom eene kracht gebleken onder de volkeren, beide malen door de macht van het dogme der rechtvaardiging uit het geloof. Nog eenmaal zal het doorbreken als de zon door de wolken der nieuwere opvattingen; slechts zal een nieuwe interpretatie van het hoofddogme noodig zijn — en weldra zal de theologische wetenschap weer de plaats veroveren die haar toekomt aan het hoofd der intellectueele beweging.

Prof. Ménégoz bedoelt een nederige bijdrage te leveren tot de grootsche en heilige taak, om niet alleen evenals Paulus en Luther den nadruk te leggen op bovengenoemd dogme, „waarin de prediking der eerste

Sluiten