Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeente en de leer der Reformatoren als in een kort begrip is saamgevat," maar tevens zulk eene interpretatie van dat dogme te geven, dat de substantie, de levenskern daarvan, te midden onzer moderne wereldbeschouwing na korten schijndood herleeft.

De gedachten, in de stellingen uitgewerkt, — welke hier zonder bedenkingen te noemen zijn weergegeven — komen op het volgende neer:

De geschiedenis der wijsbegeerte leert ons, dat de mensch door zijne denkkracht alleen niet verder komt dan tot den twijfel. En toch willen wij de waarheid kennen. Is hier geen uitkomst, geen oplossing mogelijk? M. meent dat wij ons hier kunnen beroepen op een „geheimzinnigen factor, geestelijk, onafhankelijk van „onzen geest, die hem desniettemin zóó doordringt, dat „scheiding bijna onmogelijk is. Deze factor is de Geest „der waarheid, de Heilige Geest, de bron en werkmeester van alle kennis, maar die alleen gezien en „erkend wordt door diegenen die zich laten beschijnen „door zijn licht." J)

De inwerking van dien Geest, waarvan de mensch zich eerst langzamerhand bewust wordt 2), is persoonlijk, d. w. z. zij draagt het karakter van den geestelijken invloed die, in de sfeer der vrijheid, de eene persoonlijkheid op de andere uitoefent. ,

De eene mensch zal, krachtens zijn aanleg, deze

') Public, s. 1. F. p. 3.

s) p. 5 „inconsciente a Porigine, cette perception devient P objet de la réflexion."

Sluiten