Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Paulus; j) zoo is het met de theorie betreffende het bloedige offer bij den schrijver van den Hebreërbrief 2); zoo is het bovenal met de wonderverhalen. 3)

Over deze dingen zullen wij later spreken; hier dient alleen geconstateerd te worden, dat de bestrijding van de cardinale stelling van het Fideïsme eerst een grooten omvang nam, toen het zijne gevolgtrekkingen en toepassingen op de traditioneele dogmatiek had laten hooren.

Sinds 1894 en vooral in het jaar 1897 verschenen tallooze kleinere courantenartikels in kerkelijke weekbladen van Frankrijk en begon een ware guerilla-oorlog tegen het Fideïsme. In de genoemde „Publications" vinden wij alleen uit het jaar 1897 achttien, meerendeels kleine, courantenartikels, die prof. Ménégoz ter verdediging en ter verduidelijking opstelde. 4)

Op niet minder dan 7 verschillende punten werd de legerplaats van het Fideïsme aangevallen; op meer dan één dier punten geschiedde de aanval verscheidene malen.

De twee minst beteekenende aanvallen waren wel die, waarbij aan M. de volgende meeningen werden toegedicht: 1. „Als men slechts serieus is, wordt dat voldoende geacht om behouden te worden!" 5)

') Public, s. 1. F. p. 55, 56.

*) t. a. p. p. 86.

') t. a. p. p. 124-205.

*) Wij zullen den lezer niet vermoeien met eene afzonderlijke behandeling daarvan, maar zullen trachten de bezwaren zooveel mogelijk samen te vatten.

') Prof. E. Doumergue in: Christ. au XIX siècle 1897 No. 49 en P. Larcher t. a. p. No. 52.

Sluiten