Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit geloofsobject wisselt dus niet — reeds Abraham geloofde in Hem, en men zou zeggen dat het een Fideïst was, die Gen. 15 : 6 opgesteld heeft '). Wat is dat geloof van Abraham anders dan „een onvoorwaardelijk vertrouwen op Gods belofte?"

Maar is dan de heilsvoorwaarde sinds Jezus niet veranderd? Ja, voor allen, die Jezus kennen, omdat het geloof in Hem het geloof in God onvoorwaardelijk inhoudt. Men vergete echter niet, dat Jezus zelf zeide: indien ik ... niet tot hen gesproken had,... niet de werken onder hen gedaan had die niemand anders gedaan heeft, zij zouden geen zonde hebben (Joh. 15 : 22—24). Maar wie Christus niet, of wie Hem slecht kent, heeft geen schuld, wanneer hij niet in Hem gelooft. Niet de ketter, maar de ongeloovige wordt veroordeeld, wordt verdoemd, d. i. hij die zijn hart niet wijdt aan God.

Hieruit volgt, dat wie niet weet hoe Jezus op de wereld is gekomen — de Kananeesche vrouw wist ook niet beter dan dat Hij de zoon van Jozef was — daarom niet veroordeeld is. Jezus heeft in zijne prediking van 't Rijk Gods nooit het dogme der bovennatuurlijke geboorte geleerd.

Wat het andere geval betreft, zou er heden ten dage één mensch zijn die het historisch bestaan van Jezus loochent? Intusschen, wanneer iemand gevonden werd, wiens hersenen zóó abnormaal waren dat hij dit betwijfelde, en wiens hart zóó warm was dat hij zich

') Publ. s. 1. F. p. 285.

-

Sluiten