Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer op- en ondergaat, omdat bewezen is, dat de aarde draait? Er zijn intellectueele elementen vóór en in 't geloof; er zijn ook vergankelijke verstandelijke redeneeringen, die na het geloof ontstonden. Deze laatste redeneeringen wisselen, maar zelfs deze „evolueeren" niet. In de dogmengeschiedenis doet zich een voortdurende actie en reactie voor.

Maar indien dit alles zoo is, dan tast prof. S. een integreerend deel van het Christendom aan, en verklaart het voor waardeloos. „Men ga niet voort het Christendom te ontdekken," zoo eindigt B., „maar predike het in al zijne heerlijkheid."

De hoofdaanval van denzelfden theoloog verscheen in 1894 in het reeds genoemde werk.

Hier wordt aan de bestrijding van het Symbolisme bijna uitsluitend de aandacht gewijd.

Eerst bespreekt prof. Bois het verschil in opvatting tusschen prof. Sabatier en prof. Godet. Het openbar in gs-begrip van S. is een ander dan dat van G., en daardoor verstaan beide hoogleeraren elkander meer dan eens verkeerd. Natuurlijk hangt met de idee, welke men van openbaring heeft, nauw samen de voorstelling, welke men zich van het ontstaan der religieuze kennis vormt. Volgens Bois is de voorstelling van S. volkomen onjuist; prof. Godet heeft gelijk, en B. bestrijdt dan ook de meening alsof het eene psychologische *) school zou wezen, waaraan S. het aanzijn geschonken heeft. Zegt

') Benaming door Fornerod gebruikt, zie blz. 3 aant. ").

Sluiten