Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op den samenhang van wezen en waarde der dingen. Het is alsof S. teleologie niet tegenover mechanica maar tegenover metaphysica stelt. En toch is zonder metaphysica elke waardebepaling, maar dan ook elke teleologische beschouwing onmogelijk.

Symbolisch — en dit is het derde punt — staat bij S. tegenover adequaat. Nu is de vraag, of niet, ook wanneer men erkent dat de volkomene kennis van Gods wezen onmogelijk is, nochtans gedeeltelijke kennis adequaat kan zijn. Wetenschappelijke kennis in het algemeen is bovendien zeer zeker lang niet adequaat. Kennen wij alle krachten der natuur? Al kunnen wij Gods bestaanswijze nooit volkomen erkennen, wij erkennen toch wel, dat Gods zedelijk wezen gelijksoortig is met de zedelijke individualiteit des menschen. Wanneer Paulus het Symbolisme toegedaan geweest ware, dan zou hij tot de Atheners aldus gesproken hebben. Gij offert den onbekenden God? Welnu, ik zal Hem u verkondigen: Hij is — de Onkenbare, 1'lnconnaissableü Maar bovendien, wat bedoelt S. met „Symbolisme"? B. noemt al dadelijk 5 soorten, zonder belofte van volledig te zijn: 1. het algemeen symbolisme van al onze kennis. — 2. het wetenschappelijk symbolisme, een species van 1. — 3. de metaphoor. — 4. de geloofsbelijdenis. — 5. het symbolisme in de kunst.

Al deze soorten van symbolisme worden door S. jammerlijk dooreengemengd en verward.

Genoeg, S. aanvaardt in al de godsdienstige voorstellingen een „lichaam" en een „ziel," welke niet te

Sluiten